Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Porozumienie Związków Zawodowych Kadra medialne jak nigdy!

Porozumienie Związków Zawodowych Kadra medialne jak nigdy!

Choć mija już trzeci rok od naszego wystąpienia ze struktur PZZ Kadra, przykro czyta się kolejne doniesienia medialne krytykujące działalność Porozumienia. Jest to tym bardziej przykre, że zdecydowaną większość działaczy związku stanowią uczciwi i zaangażowani ludzie. Nie powinni być obciążani skutkami działań liderów. Nie sprawia mi satysfakcji fakt że w pojawiających się w ostatnim czasie medialnych doniesieniach znajduję potwierdzenie moich zgłaszanych kiedyś uwag. Choć nie jest to już moja sprawa żywię nadzieję, że rozsądnie myślący koledzy z PZZ Kadra znajdą dość determinacji i woli aby uwolnić się od pogrążających ich problemów. Ze swej strony jeszcze raz przypomnę, że odejście kilku organizacji z PZZ Kadra i powstanie Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI wynikało z krytycznej oceny napiętnowanych dziś szeroko sytuacji. To między innymi z mojej strony zgłaszana była krytyka niejasnych powiązań biznesowych liderów Porozumienia z pracodawcami poprzez angażowanie się spółki Karbon w prowadzenie robót w kopalniach. Nadal jestem zdania, że nie jest dobrym rozwiązaniem gdy spółka związkowa prowadzi pracę na rzecz pracodawcy u którego działa związek będący jej właścicielem. To w sposób oczywisty stawia związek w pozycji uzależnionej i budzi wątpliwości co do jego wiarygodności. Jeszcze bardziej podważa tą wiarygodność korzystanie liderów związku z luksusowych wyjazdów sponsorowanych przez pracodawcę. Ta sprawa budziła największy mój sprzeciw i w mojej ocenie legła u podstaw dalszych działań skierowanych przeciwko mojej osobie przez korzystających z tej formy rozrywki liderów PZZ Kadra. Dzisiaj szeroko nagłośnioną sprawą stał się wyjazd związkowców do Japonii sponsorowany przez Kompanię Węglową. Uczestniczył w nim między innymi Grzegorz Herwy. Nie był to pierwszy taki wyjazd i nie tylko Grzegorz Herwy w takich wyjazdach uczestniczył. Przypomnę tylko, Kambodże, Tajlandie, Szwecję itd. Oczywiście podobnie jak i obecnie słychać było głosy, że cóż w tym złego. Podobnie jak kiedyś tak i obecnie jestem zdania, że bardzo wiele. Gdy jest się działaczem związkowym i chce się zachować uczciwość wobec reprezentowanych przez siebie członków, nie można wchodzi w takie uzależnienie, gdyż traci się elementarną wiarygodność. Można oczywiście przez sprytne zapisy statutowe ograniczyć wewnętrzną krytykę lub usunąć tych, którzy odważą się krytykę taką podjąć, lecz wszystko ma swoją wytrzymałość i kres. Członkom PZZ Kadra z okazji nadchodzącego święta św. Barbary patronki górników, życzę uporządkowania spraw a tych wszystkich, którzy choć w części podzielają wyżej przedstawione poglądy zapraszam do współpracy w Federacją Związków Zawodowych KADRA XXI.

Mirosław Pukas

Ps. W wyniku trwającego od dłuższego czasu sporu na wniosek przewodniczącego PZZ Kadra Trzcionki zarząd odwołał z funkcji wiceprzewodniczącego Grzegorza Herwego. Jak się dowiadujemy powodem była utrata zaufania i brak dalszej możliwości współpracy.

 

"Unia Bracka" dalsze problemy

Napisałem już szereg artykułów o sytuacji w Fundacji "Unia Bracka" jedne były spokojne za inne odpowiadałem przed sądem. Niemniej jednak jakby nie pisać to Fundacja "Unia Bracka" wciąż dostarcza nowych sensacji. W ostatnim artykule przewidywałem przebieg wypadków związanych z obsadą najwyższych władz fundacji lecz muszę przyznać, że poszły one dalej niż przypuszczałem. Tak jak to było do przewidzenia z grona członków Zgromadzenia Fundatorów oraz z grona członków Rady Fundacji odwołany został przedstawiciel PZZ Kadra Grzegorz Herwy. Jego miejsce zajął Dariusz Trzcionka. Na pocieszenie Grzegorzowi Herwemu zaproponowano miejsce w radzie nadzorczej spółki zajmującej się transportem medycznym, której właścicielem jest Fundacja "Unia Bracka". Jak dowiadujemy się z dobrze poinformowanych źródeł w wyniku zaistniałego konfliktu wśród członków zarządu w połowie września rezygnację złożyła wiceprezes Julitta Samolej. Przez następny miesiąc Rada Fundacji koncentrowała się aby ogłosić konkurs na stanowisko wiceprezesa ds. ekonomicznych. Jak dowiadujemy się z dobrze poinformowanych źródeł fundatorzy na czele z Trzcionką złożyli prezesowi Jarosławowi Stopie propozycję nie do odrzucenia, czyli aby podał się również do dymisji. Gdy dymisja została złożona odbył się konkurs na wiceprezesa ds. ekonomicznych, który wygrała Julitta Samolej. Może ja mam jakąś szczególną nadwrażliwość ale sytuacja wydaje się co najmniej dziwna. W obecnej chwili przeprowadzana jest procedura mająca na celu wyłonienie nowego prezesa Jak się dowiadujemy prezes Jarosław Stopa obejmie równie odpowiedzialną funkcję prezesa w wyżej wspomnianej spółce transportowej. Przyznam szczerze, że mam mieszane uczucia niemniej jednak w imieniu związku dziękuję prezesowi Stopie za dotychczasową współpracę a osobom wybranym składam gratulacje. Cała ta dziwna sytuacja nie zmienia zasadniczych faktów, że w Fundacji "Unia Bracka" nie dzieje się dobrze. Z przekazanych nam w końcu oficjalnie materiałów wynikają dramatyczne wręcz rzeczy. Jak się okazuje wbrew zapowiedziom i zawartemu porozumieniu: "że nikt nie straci na wynagrodzeniu" w wyniku przeprowadzonych zmian i wprowadzeniu nowych regulaminów, spadek zarobków w poszczególnych grupach zawodowych jest znaczący. Jedynie w grupie lekarzy specjalistów odnotowany wzrost wynagrodzeń i nie boję się tego powiedzieć, bardzo duży wzrost. We wszystkich pozostałych grupach odnotowano wyraźne spadki a największy w wysokości 432 zł w grupie techników. Zjawisko to jest nie do przyjęcia i jako związek zdecydowanie się temu sprzeciwiamy. Wyraziliśmy takie zdanie od razu po otrzymaniu informacji. Otrzymaliśmy wtedy zapewnienie ze strony prezesa Jarosława Stopy, że podjęte będą negocjacje w celu szybkiej zmiany tych niedobrych danych. Cóż, może prezes obiecał coś co nie podoba się fundatorom. Jako przewodniczący MZZ "KADRA" deklaruję, że sprawy tej nie zostawimy i podejmiemy wszelkie przewidziane prawem działania aby wyegzekwować od nowych władz w Fundacji "Unia Bracka" realizacji zawartych porozumień. Jak pisałem w poprzednim artykule zarządzający fundacją nie mieli żadnych skrupułów aby zacząć wypłacać sobie wysokie apanaże w momencie gdy trwały prace nad regulaminem wynagradzania dla pracowników i gdy spieraliśmy się o każde 50 zł. Dzisiaj apeluję do nich, jako deklarujących, z racji swojej działalności związkowej, wrażliwość społeczną, aby zobowiązali nowe władze Fundacji "Unia Bracka'" do naprawienia jawnej niesprawiedliwości.

Mirosław Pukas

 

Pamięci Kolegom i Koleżankom, którzy odeszli…

Pamięci Kolegom i Koleżankom, którzy odeszli…

 

 

W zgiełku trosk i obowiązków, które bezlitośnie nas otaczają, miejmy chwilę, aby się zatrzymać i wspomnieć o naszych Kolegach i Koleżankach, którzy odeszli [*]

 

 

Emerytura górnicza dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Emerytura górnicza dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. mogą nabyć prawo do emerytury górniczej: • na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r. (art. 34-38 ustawy emerytalnej), jeśli warunki przewidziane w tych przepisach spełniły do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz rozwiążą stosunek pracy, lub • na zasadach określonych w przepisach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. (art. 50a- 50e ustawy emerytalnej), wprowadzonych ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz.1397 z późn.zm.). Zgodnie z art. 34 ustawy emerytalnej emerytura górnicza przysługiwała pracownikowi urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., który spełnił łącznie następujące warunki: • ukończył 55 lat i udowodnił okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 ustawy emerytalnej lub • ukończył 50 lat i udowodnił okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 ustawy emerytalnej. Górnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2008 r. spełnili wymienione warunki mogą nabyć prawo do emerytury górniczej nawet, jeśli wniosek o to świadczenie złożyli lub złożą po tej dacie. Emerytura górnicza na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. (zawartych w art. 50a ustawy emerytalnej) przysługuje pracownikowi, który spełnił łącznie następujące warunki: • ukończył 55 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej), albo • ukończył 50 lat i ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej. Ponadto prawo do górniczej emerytury bez względu na wiek i zajmowane stanowisko (na podstawie art. 50e ustawy emerytalnej) przysługuje pracownikom, którzy wykonywali pracę górniczą pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 25 lat. Dla przyznania emerytury górniczej - zarówno w myśl art. 50a jak i 50e ustawy emerytalnej - nie jest wymagane rozwiązanie stosunku pracy.

 

Emerytura górnicza dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Emerytura górnicza dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Podobnie, jak osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949r., tak również urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., mogą nabyć prawo do emerytury górniczej na dotychczasowych lub nowych zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., mogą uzyskać prawo do emerytury górniczej na dotychczasowych zasadach (określonych w art. 34 w zw. z art. 48 ustawy emerytalnej), jeśli: • do dnia 31 grudnia 2008 r. spełnili warunki wymagane do przyznania tej emerytury od osób urodzonych przed 1949 rokiem, wymienione w art. 34 ustawy emerytalnej, • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, do budżetu państwa, • rozwiążą stosunek pracy, jeśli są pracownikami (warunek ten może być spełniony również po dniu 31 grudnia 2008 r.). Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mają również nadal możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 48 ustawy emerytalnej w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2006 r., świadczenie to może być im przyznane, jeśli: • do dnia 31 grudnia 2008 r. spełniły warunek wykonywania pracy górniczej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, do budżetu państwa, • rozwiążą stosunek pracy, jeśli w nim pozostają (warunek ten może być spełniony również po 31 grudnia 2008 r.). Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury górniczej na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. (zgodnie z art. 50a lub art. 50e ustawy emerytalnej), jeśli: • ukończyli 55 lat i mają okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej), albo • ukończyli 50 lat i mają okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej, • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Menu