Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Przedwyborcze podsumowanie kadencji w Bielszowicach

Przedwyborcze podsumowanie kadencji w Bielszowicach

(…) Na najbliższej Radzie Krajowej PZZ Kadra zostanie złożone przez nas pismo o przyjęciu uchwały o wystąpieniu z PZZ Kadra (…) – powiedział przewodniczący Mirosław Pukas.
Kadra w kopalni Bielszowice była jedną z pierwszych związkowych organizacji dozoru jakie powstały w górnictwie, a był to 1989 rok. Była też jednym z członków założycieli PZZ Kadra. Jej pierwszym przewodniczącym był Alfred Sumara, który przez dwie kadencje pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego PZZ Kadra. Od 1999 roku funkcję przewodniczącego Kadry w Bielszowicach pełni Mirosław Pukas. Organizacja pod jego kierunkiem przekształciła się w Międzyzakładowy Związek Zawodowy, skupiając w swoich strukturach organizacje związkowe Kadry z czterech innych zakładów. Kadra z Bielszowic zawsze była wyróżniającą się organizacją związkową i to nie tylko w Kadrze, ale również spośród innych. Z jej szeregów wyszli tak znani działacze związkowo-społeczni Porozumienia i środowisk: Bielszowic, Zabrza i Rudy Śląskiej jak np.: Alfred Sumara, nieżyjący już Stanisław Kowalski, Franciszek Mroczek, Mirosław Pukas i inni. W marcu kończy się kolejna kadencja władz MZZ Kadra KWK Bielszowice. Był to trudny, żeby nie powiedzieć bardzo trudny okres w działalności organizacji. Nałożyło się na to wiele czynników natury wewnętrznej jak i zewnętrznej. Na kolejną kadencję przewodniczącego kandyduje M. Pukas, który podzielił się z Kadrą XXI swoimi refleksjami z minionego okresu. Mirosław Pukas, przewodniczący MZZ Kadra Regionu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą w KWK Bielszowice: – Obecnie zbliżamy się do końca intensywnej kampanii wyborczej. W kilku naszych organizacjach zakładowych zrzeszonych w MZZ odbyły się już wybory, obecnie przygotowujemy się do tego aktu w kopalni Bielszowice. Przyjęta przez nasze organizacje ordynacja wyborcza wymusza, na kandydatach na przewodniczącego, wcześniejsze ogłoszenie swoich programów wyborczych do wiadomości członków. Członkowie będą więc mieli możliwość wcześniejszego zapoznani się z nimi i będą mieli czas na przemyślenia i przygotowanie uwag, sugestii czy też pytań na samym już walnym zebraniu wyborczym. Dyskusja będzie wówczas bardziej merytoryczna. Po takiej dyskusji i wniesieniu do programów kandydatów jakichś zmian, wypracowany zostaje program działalności całej organizacji i, w ten to właśnie sposób ustalany jest program działalności organizacji przez wszystkich członków. Oczywiście program bywa modyfikowany przez statutowe gremia w trakcie trwania kadencji, adekwatnie do zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczo - politycznej, zarówno w warunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych. W naszym przypadku przewodniczący reprezentuje organizację na zewnątrz i ma jakiś margines swobody w podejmowaniu określonych decyzji, jednak wypełniając obowiązki przewodniczącego zawsze przestrzegałem zasady, by prezentowane przeze mnie stanowisko było zgodne z tym, co ustaliliśmy na zebraniu Zarządu. Jeżeli członkowie mi zaufają i powierzą funkcję przewodniczącego na następną kadencje, to tej zasady będę przestrzegał dalej. O konkretach mojego programu wyborczego będziemy rozmawiać ale już na Walnym Zebraniu Delegatów. Niezaprzeczalnie czekają nas nowe wyzwania, w związku ze zmianą warunków zewnętrznych. Wystąpienie z Porozumienia… Na najbliższej Radzie Krajowej PZZ Kadra zostanie złożone przez nas pismo o przyjęciu uchwały o wystąpieniu z PZZ Kadra. Jesteśmy dużą niezależną i samodzielną organizacją, ale nie przekładało się to na partnerskie postrzeganie i traktowanie nas w centrali, do której należeliśmy, którą współzakładaliśmy - było wręcz przeciwnie. Sekowanie nas, a zwłaszcza mojej osoby było normą, a w pewnych okolicznościach uchodziło wręcz za trendy. Nie ukrywam, że kwestia wystąpienia nas z Porozumienia… nie odbyła się bez gorących dyskusji i to zarówno na posiedzeniach Zarządu jak i Walnego Zebrania. Jednakże podejmowane działania Porozumienia… wobec mojej osoby i naszej organizacji oraz zmiany statutowe w Porozumieniu… były wystarczającymi argumentami do podjęcia decyzji o wystąpieniu. To organizacje zakładowe stworzyły Porozumienie… i ono miało im służyć, a nie odwrotnie jak to ma miejsce obecnie. Obowiązujące dotychczas zasady zrzeszania i funkcjonowania organizacji zakładowych w Porozumieniu… zostały naruszone, powiem więcej; sądowo zarejestrowane jako niezależne i samodzielne zostały ubezwłasnowolnione. Nie zgadzamy się z tym, stąd nasza decyzja. Oczywiście nasze wystąpienie z Porozumienia… będzie się wiązało z pewnymi zmianami organizacyjnymi, ale na to jesteśmy przygotowani, mogę zapewnić, że zachowamy reprezentatywność i wszystko co jest z tym związane, ale też i swobodę działania. „Genialny” pomysł... Zmiany w Statucie Porozumienia… to nie jedyny „genialny” pomysł jego „wierchuszki”, otóż wymyślili jakiś regulamin dyscyplinujący, który jest jeszcze bardziej antydemokratyczny w swej istocie, niż to miało miejsce w przypadku zmian statutowych! Stwierdzam, że demokratyczne zasady w Porozumieniu…, o których tyle się szermuje, to fikcja i pustosłowie. Zmiany statutowe oraz owy regulamin stwarzają możliwość ingerowania Porozumienia… w statuty, wybory i uchwały niezależnych organizacji, narzucania im rozwiązań organizacyjnych, wykluczania czy zastraszania. To już nie jest śmieszne, to jest chore, paranoja jakaś. Zgadzam się z tym, że jakieś zasady dyscyplinujące działalność centrali winny obowiązywać, ale nie może to przybierać for my zamordyzmu – bo do tego to wszystko zmierza! Centrala związkowa ma dbać o interesy wszystkich członków, gdy staje się organizacją samą w sobie, a interesy zabezpiecza tylko kilku osobom kierownictwa, to taka organizacja nie jest dla nas. Warunki wewnętrzne. W kopalni doszło do zmian personalnych w kierownictwie. Nastąpiły pewne zmiany organizacyjne, poprawiła się dyscyplina pracy, realizowane są zaległe zagadnienia techniczne, o które m.in. Kadra i ja osobiście zabiegaliśmy. Moje kontakty z dyrek torem oceniam pozytywnie, współpraca układa się dobrze, po partnersku, słowem wszystko zmierza w dobrym kierunku i mam nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany. Jest jednak jeden temat, z którym borykamy się od lat; to brak ludzi - nadzień dzisiejszy ok. 360osób. W tym przypadku mamy do czynienia z totalną ignorancją władz spółki - KW SA - na postulaty rozwiązania tego zagadnienia wszystkich organizacji działających w kopalni jak i kierownictwa. Te braki przekładają się na mniejszą wydajność oraz zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa pracy. Problemem tym zainteresowałem niemal „wszystkich świętych”, ale bez wyraźnego rezultatu. Nie można tego inaczej postrzegać, jak spowodowanie zagrożenia powszechnego dla pracujących w kopalni. To skandal! Ten temat będę nadal drążył. Współpraca z innymi organizacjami związkowymi układa się dobrze. W trudnych sytuacjach dla pracowników i kopalni potrafimy się dogadać i wspólnie bronić interesów załogi kopalni. MZZ Kadra... Miniona kadencja dla MZZ Kadra Bielszowice nie była łatwa, choćby z ww powodów. Mimo tych trudności na bieżąco realizowaliśmy przyjęty program działania. Oprócz radosnych, były też i smutne chwile, bowiem pożegnaliśmy kilku naszych kolegów, którzy odeszli na wieczną szychtę. Ja i Zarząd staraliśmy się na miarę sił i środków wywiązywać się jak najlepiej ze swoich powinności. Ocenę zostawiam członkom i delegatom. Nie będę robił wyliczanek, bo to nie miejsce ku temu, szczegóły przedstawię w sprawozdaniu. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim moim współpracownikom z Kadry za pomoc w wypełnianiu obowiązków, poparcie i zrozumienie, bo zdaje sobie sprawę z tego, że nie zawsze wszystko przebiegało bezboleśnie i bezkonfliktowo. Dziękuję. Przepraszam wszystkich tych, których moje działania nie do końca zadawalały i mogli się poczuć nieusatysfakcjonowani. Przepraszam, ale na usprawiedliwienie dodam
fut coins, że nie wszystko było ode mnie uzależnione i nie na wszystko miałem bezpośredni wpływ. Jeżeli delegaci powierzą mi dalej pełnienie funkcji przewodniczącego, to zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by jak najefektywniej realizować przyjęty przez nas program, a zdobyte doświadczenie, zwłaszcza w minionej kadencji, będzie temu sprzyjać.
Wypowiedź przewodniczącego MZZ Kadra KWK Bielszowice zanotował W. Smalcerz.

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Menu