Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl
O nas

Nasza historia i dzień dzisiejszy

Okres przemian i transformacji 1989 roku w sposób wyraźny i zdecydowany zmienił nasze życie i uwolnił ludzką energię pozwalając nam zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Pozwolił między innymi na organizowanie się grup zawodowych w organizacje związkowe reprezentujące ich interesy.
Na Kopalni Zabrze-Bielszowice proces ten zaczął się już 31 lipca 1989 r. Grupa osób dozoru, w skład której wchodzili między innymi Alfred Sumara, Józef Kaczmarek i Marian Lubszczyk utworzyła Komitet Założycielski i zgłosiła do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach fakt powstania Związku Zawodowego Pracowników Techniczno-Ekonomicznych Kopalni Węgla Kamiennego „Zabrze-Bielszowice”. Związek został zarejestrowany w dniu 4 sierpnia 1989 r.
5 października 1989 r. odbyło się zebranie założycielskie, które ukonstytuowało nową organizację i powołało jej władze. Do pierwszego zarządu weszli:

 • Sumara Alfred
 • Mroczek Franciszek
 • Kaczmarek Józef
 • Niedurny Marian
 • Król Roman
 • Ksieniewicz Ryszard
Do Kmisji Rewizyjnej:
 • Kłosowski Tadeusz
 • Misiak Stanisław
 • Socha Edward

W wyniku wyboru pierwszym przewodniczącym wybrany został Alfred Sumara.
Pierwszymi postulatem nowej organizacji było:
 1. Przestrzeganie przez kierownictwo kopalni ujętego w Kodeksie Pracy dziennego normatywu czasu pracy osób dozoru.
 2. Wyeliminowanie od zaraz organizowania odpraw i narad poza godzinami pracy.
 3. Doprowadzić do ogólnie przyjętych zasad współpracy i poszanowania godności osobistej każdego pracownika.”
Podobnie jak na naszej kopalni zaczynają być tworzone organizacje związkowe osób dozoru i innych kopalniach. Prowadzi to do utworzenia w lipcu 1990 r. centrali związkowej „Porozumienie Dozoru Górniczego „KADRA”. W międzyczasie a dokładnie w 1990 r. na emeryturę odszedł przewodniczący Sumara a jednocześnie został wybrany na v-ce przewodniczącego powstałego Porozumienia. Odeszło też kilku innych członków Zarządu. W związku z zaistniała sytuacją uzupełniono skład Zarządu i wybrano nowego przewodniczącego.

Skład zarządu Przedstawiał się następująco:
 • Ryszard Ksieniewicz - przewodniczący
 • Stanisław Kowalski - v-ce przewodniczący
 • Marian Niedurny
 • Franciszek Mroczek
 • Józef Kaczmarek
 • Marian Końca
 • Janusz Wierzbik
 • Artur Węgorowski
W 1991 r. odbyły się kolejne wybory w związku a skład zarządu przedstawiał się następująco:
 • Mroczek Franciszek - przewodniczący
 • Kowalski Stanisław - v-ce przewodniczący
 • Kaczmarek Józef
 • Konieczny Wojciech
 • Lesiak Józef
 • Lis Stanisław
 • Grońska Barbara
 • Jonecko Franciszek
 • Niedurny Marian
 • Skurski Krzysztof
 • Smuga Dariusz
Rok 1993 to początek tworzenia spółek węglowych. Powstaje Rudzka Spółka Węglowa S.A. skupiająca wszystkie Rudzkie Kopalnie. Przewodniczący Mroczek zostaje pełnomocnikiem PZZ „KADRA” w spółce. W 1993 r. Nowopowstała Rudzka Spółka Węglowa zgodnie z przyjętym przez rząd i parlament Programem Restrukturyzacji Górnictwa rozpoczyna wydzielanie ze struktur kopalń całego majątku nieprodukcyjnego przekazując go do tworzonych spółek córek. Największą z takich spółek jest spółka Kopalnie Rudzkie S.A. Spółka przejmuje pracowników w tym także i członków naszego związku. Pojawia się po raz pierwszy sytuacją gdy członkowie związku pracują gdzie indziej niż na kopalni.
W październiku 1994 r. na II zjeździe PZZ „KADRA” wybrano nowego przewodniczącego Jerzego Kulisza. Po raz drugi na v-ce przewodniczącego centrali wybrany został Alfred Sumara.
Podczas Walnego Zebrania Delegatów naszej organizacji 27.03.1995 r. delegaci dokonali zmiany nazwy związku na Związek Zawodowy „KADRA” KWK „Zabrze-Bielszowice”.
W październiku 1995 r. zostały przeprowadzone kolejne wybory na nową kadencję.
Członkami zarządu zostali:
 • Mroczek Franciszek - przewodniczący
 • Kowalski Stanisław - v-ce przewodniczący
 • Potyka Leszek
 • Lesiak Józef
 • Bieńkowski Eugeniusz
 • Kaczmarek Józef
 • Wilk Zygmunt
 • Węgorowski Artur
 • Łuka Stanisław
 • Wierzbik Janusz
Do Komisji Rewizyjnej:
 • Wojciechowicz Janusz
 • Kopański Piotr
 • Kulczyński Franciszek
Z początkiem 1996 r nastąpiło zdecydowane pogorszenie sytuacji w służbie zdrowia pracującej do tej pory na rzecz górnictwa. Pojawił się projekt a potem została powołana Fundacja „Unia Bracka” skupiająca wszystkie przychodnie przyzakładowe. 1996 r. to także zakończenie procesu łączenia ruchu „Zabrze” i „Bielszowice” oraz rozpoczęcie fizycznej likwidacji ruchu „Zabrze”. Przeobrażenia te powodują, że delegaci na zebraniu w dniu 28.02.1997 r. dokonują zmiany nazwy związku na Związek Zawodowy „KADRA” KWK „Bielszowice” i przenoszą siedzibę na ruch „Bielszowice”.
Na wrześniowym zebraniu zarządu w 1997 r. uzupełniono skład zarządu o kol. Mirosława Pukasa i Wiesława Jastrzębskiego.
W 1998 r. odbyły się kolejne wybory w Porozumieniu Związków Zawodowych „KADRA” w wyniku których po raz kolejny przewodniczącym został Jerzy Kulisz. Dokładnie 14 września 1999 r. dokonano wyboru delegatów naszej organizacji według nowej ordynacji a 29.10.1999 r. dokonano wyboru nowych władz związku.
Do zarządu weszli:
 • Pukas Mirosław - przewodniczący
 • Lesiak Józef - v-ce przewodniczący
 • Dąbrowska Jolanta - skarbnik
 • Mandes Zdzisław
 • Wilk Zygmunt
 • Kowalski Stanisław
 • Konieczny Wojciech
 • Wawrzynek Grzegorz
 • Kielan Harald
 • Toczydłowski Stanisław
 • Jastrzębski Wiesław
W roku 2000 zebranie delegatów wprowadziło zmiany w statucie rozszerzając możliwość wstępowania do związku zarówno dla emerytów i bezrobotnych ale także pracownikom dniówkowym i pracownikom, którzy przeszli do pracy do innych firm.
W połowie 2001 r. w spółce „Kopalnie Rudzkie” S.A. sytuacja była już tak napięta, że pracujący tam członkowie zwrócili się o pomoc organizacyjną. Zarząd powołał pierwszą Komisję Zakładową, której przewodniczącą została Barbara Grońska. Nowa sytuacja wymagała nowego podejścia.
Walne Zebranie Delegatów w dniu 18.01.2002 r. przyjęło nowy statut i zmieniło nazwę związku na Międzyzakładowy Związek Zawodowy „KADRA” Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK „Bielszowice”.
Walne Zebranie Delegatów, które odbyło się 31.01.2003 r. uzupełniono skład zarządu ze względu na przejście na emeryturę v-ce przewodniczącego. Nowym v-ce przewodniczącym został Harald Kielan, a do zarządu wszedł Stefan Nycz. Dostosowano również kadencyjność do kadencyjności PZZ „KADRA”
W 2003 r. w listopadzie do naszej organizacji zwróciły się o pomoc koleżanki z zupełnie nowej firmy, która nie wywodziła się z procesu Restrukturyzacji Kopalń a mianowicie z Zarządu Budynków Komunalnych w Zabrzu. Były to Aleksandra Krawiec, Urszula Kuś i Aleksandra Rudawska. W dniu 19.11.2003 r. zarząd związku podjął decyzję o rozszerzeniu działalności związku na nową firmę i powołał w Zarządzie Budynków Komunalnych w Zabrzu kolejną Komisję Zakładową, której przewodniczącą została Urszula Kuś. Sytuacja w firmie była bardzo trudna. Batalia o uratowanie tej spółki trwała przez kilka kolejnych lat i dzisiaj można powiedzieć, że zakończyła się sukcesem naszego związku.
W 2003 r. powołano do zycia Kompanię Węglową S.A. Dokonana zmiana stawiała przed naszym związkiem jak również PZZ „KADRA” nowe wyzwania aby dopasować się działalnością jak również strukturą organizacyjną do zaistniałej sytuacji. W marcu 2003r. odbyły się również wybory w PZZ „KADRA”, w wyniku których przewodniczącym został po raz kolejny Jerzy Kulisz a Mirosław Pukas został wybrany do zarządu.
W sierpniu 2004 r. zorganizowane zostały uroczyste obchody 15-lecia naszej organizacji.
Na początku 2005 r. na emeryturę odeszła przewodnicząca Komisji Zakładowej w „Kopalniach Rudzkich” Barbara Grońska, a na jej miejsce członkowie Komisji wybrali Wiolettę Janoszkę.
Na początku 2006 r. doszło do połączenia dwóch spółek „córek” Kompanii Węglowej a mianowicie połączono „Kopalnie Rudzkie” S.A. z Nadwiślańskim Zakładem Ochrony Mienia sp. z o.o. W wyniku połączenia powstał nowy podmiot Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. Rok 2006 to także dalszy ciąg walki naszych członków z ZBK o utrzymanie swojej firmy. W ostatecznym rezultacie władze miejskie powołały swoją nową jednostkę organizacyjną o nazwie Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami a część pracowników ZBK w tym duża grupa naszych członków znalazła w niej zatrudnienie.
Prawie w tym samym czasie, a więc 27.10.2006 r. w GZLA Ruda Śląska została powołana kolejna Komisja Zakładowa. Przewodniczącym został Franciszek Kulczyński.
Końcówka 2006 r. to także przygotowanie do przeprowadzenia wyborów w naszej organizacji na następną kadencję. Po raz pierwszy struktura związku była tak bardzo rozbudowana i skupiała tylu członków. Oprócz zasadniczej grupy członków z KWK „Bielszowice” w skład związku wchodziły już trzy samodzielne Komisje Zakładowe i trzy koła. Sytuacja ta wymagała zupełnie nowego podejścia do kwestii Ordynacji Wyborczej. Powołana komisja przygotowała projekt nowej ordynacji, który uwzględniał powstałą strukturę organizacyjną i ostatecznie zakończyła swoją pracę wyłaniając w dniu 02.03.2007 r. zarząd związku w następującym składzie:
 • Mirosław Pukas - przewodniczący
 • Dariusz Starczewski - v-ce przewodniczący
 • Jolanta Dąbrowska - skarbnik
 • Artur Węgorowski
 • Andrzej Siekierka
 • Dariusz Jędrzejczyk
 • Krzysztof Jata
 • Grzegorz Poloczek
 • Leszek Piotrowski
 • Krystian Tomaszowski
 • Jan Dawidziuk
 • Wioletta Janoszka - przew. Konsorcjum Ochrony Kopalń
 • Urszula Kuś - przew. Zarządu Bud. Kom. w Zabrzu
 • Zdzisława Polak-Konieczna - przew. GZLA Ruda Śląska
 • Stanisław Kowalski - przew. Koła Emerytów
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
 • Roman Jenda - przewodniczący
 • Zbigniew Krawiec
 • Piotr Piłat
W połowie 2007 r. członkowie związku, którzy znaleźli zatrudnienie w wspomnianej wyżej Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami zwrócili się do zarządu o powołanie w ich zakładzie Komisji Zakładowej. Zarząd związku przychylił się do prośby członków i w dniu 29.05.2007 r. powołał Komisję Zakładową przy Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu, której przewodniczącym został Rafał Waliszewski.
W marcu 2007 r. odbył się także kolejny Zjazd Delegatów Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, który wybrał nowe władze związku, na kolejną kadencję. W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym PZZ „KADRA” został Dariusz Trzcionka, a Mirosław Pukas po raz kolejny został wybrany do zarządu.
Z końcem 2007 r. uległa zmianie nazwa Zarządu Budynków Komunalnych w Zabrzu. Spowodowane to było rozszerzeniem zakresu działalności spółki. Od tej pory spółka nazywa się Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu.
Podczas Walnego Zebrania Delegatów odbytego w dniu 14.03.2008 r. złożyła rezygnację z pełnionej funkcji przewodnicząca ZBM-TBS Urszula Kuś. W związku z jej rezygnacją zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. Nową przewodniczącą została Anna Krawczyk.
W listopadzie 2008 r. nastąpiła również zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej, gdzie Piotra Piłata zastąpił Piotr Kopański.
Tak przedstawia się sytuacja organizacyjna i prawna w Międzyzakładowym Związku Zawodowym „KADRA” Okręgu Rudzko-Zabrzanskiego z siedzibą przy KWK „Bielszowice” na dzień dzisiejszy.
Jako przewodniczący dziękuję wszystkim członkom związku, którzy przez lata go tworzyli i czynnie w nim działali, za trud, wysiłek i zaangażowanie.

Dziękuję i Szczęść Boże.

Mirosław Pukas

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Menu