Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl
O nas

Historia Międzyzakładowego Związku Zawodowego KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK „Bielszowice”

Historia naszej organizacji zaczęła się na Kopalni Zabrze-Bielszowice. W dniu 31 lipca 1989 r. Grupa osób dozoru, w skład której wchodzili między innymi Alfred Sumara, Józef Kaczmarek i Marian Lubszczyk utworzyła Komitet Założycielski i zgłosiła do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach fakt powstania Związku Zawodowego Pracowników Techniczno-Ekonomicznych Kopalni Węgla Kamiennego „Zabrze-Bielszowice”. Związek został zarejestrowany w dniu 4 sierpnia 1989 r. 5 października 1989 r. odbyło się zebranie założycielskie, które ukonstytuowało nową organizację i powołało jej władze. Do pierwszego zarządu weszli:
 • Sumara Alfred
 • Mroczek Franciszek
 • Kaczmarek Józef
 • Niedurny Marian
 • Król Roman
 • Ksieniewicz Ryszard
Do Kmisji Rewizyjnej:
 • Kłosowski Tadeusz
 • Misiak Stanisław
 • Socha Edward
Zgodnie z pierwszym statutem związku przewodniczącego związku wybierał spośród siebie zarząd. W wyniku wyboru pierwszym przewodniczącym wybrany został Alfred Sumara. Pierwszymi postulatem nowej organizacji było:
 1. Przestrzeganie przez kierownictwo kopalni ujętego w Kodeksie Pracy dziennego normatywu czasu pracy osób dozoru.
 2. Wyeliminowanie od zaraz organizowania odpraw i narad poza godzinami pracy.
 3. Doprowadzić do ogólnie przyjętych zasad współpracy i poszanowania godności osobistej każdego pracownika.”
Pierwszy statut zakładał dwuletnią kadencję dla władz związku.
Podobnie jak na naszej kopalni zaczynają być tworzone organizacje związkowe osób dozoru i innych kopalniach. Prowadzi to do utworzenia w lipcu 1990 r. centrali związkowej „Porozumienie Dozoru Górniczego „KADRA”. W międzyczasie a dokładnie w 1990 r. na emeryturę odszedł przewodniczący Sumara a jednocześnie został wybrany na v-ce przewodniczącego powstałego Porozumienia. Odeszło też kilku innych członków Zarządu. W związku z zaistniała sytuacją uzupełniono skład Zarządu i wybrano nowego przewodniczącego. Skład zarządu Przedstawiał się następująco:
 • Ryszard Ksieniewicz - przewodniczący
 • Stanisław Kowalski - v-ce przewodniczący
 • Marian Niedurny
 • Franciszek Mroczek
 • Józef Kaczmarek
 • Marian Końca
 • Janusz Wierzbik
 • Artur Węgorowski
W 1990 roku zaistniała również sytuacja umożliwiająca oddelegowanie osoby do pracy w związku ( związek miał już powyżej 150 członków) ze względu na to, że przewodniczący Ksieniewicz nie chciał się oddelegować, osobą oddelegowaną został Stanisław Kowalski.
W 1991 r. odbyły się kolejne wybory w związku a skład zarządu przedstawiał się następująco:
 • Mroczek Franciszek - przewodniczący
 • Kowalski Stanisław - v-ce przewodniczący
 • Kaczmarek Józef
 • Konieczny Wojciech
 • Lesiak Józef
 • Lis Stanisław
 • Grońska Barbara
 • Jonecko Franciszek
 • Niedurny Marian
 • Skurski Krzysztof
 • Smuga Darisz
Zmieniono także statut wprowadzając czteroletnią kadencję dla wszystkich organów związku.
W 1991 r uchwalona została nowa Ustawa o związkach zawodowych, która z kolejnymi poprawkami obowiązuje do dnia dzisiejszego. W 1992 r. wprowadzono na kopalni Układ Zbiorowy Pracy. Przełom roku 1992 1993 to okres masowych strajków w górnictwie. Nadprodukcja węgla związana z blokowaniem eksportu oraz sztuczne utrzymywanie cen węgla spowodowało zapaść ekonomiczną kopalń. 1993 r. to początek tworzenia spółek węglowych. Powstaje Rudzka Spółka Węglowa S.A. skupiająca wszystkie Rudzkie Kopalnie. Przewodniczący Mroczek zostaje pełnomocnikiem PZZ „KADRA” w spółce. W 1993 r. na Walnym Zebraniu Delegatów wprowadzono poprawkę do statutu dotyczącą przyjmowania nowych członków. Odtąd to zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub nie kandydata w poczet związku. Nowopowstała Rudzka Spółka Węglowa zgodnie z przyjętym przez rząd i parlament Programem Restrukturyzacji Górnictwa rozpoczyna wydzielanie ze struktur kopalń całego majątku nieprodukcyjnego przekazując go do tworzonych spółek córek. Największą z takich spółek jest spółka Kopalnie Rudzkie S.A. Spółka przejmuje pracowników w tym także i członków naszego związku. Pojawia się po raz pierwszy sytuacją gdy członkowie związku pracują gdzie indziej niż na kopalni. Początkowo spółka przyjmuje zapisy Układu Zbiorowego pracy obowiązującego w RSW S.A. Jednakże kolejne przekształcenia i trudności ekonomiczne w jakie stopniowa wpędza swoją „córkę” RSW S.A. zmienią tę sytuację diametralnie. W 1993 wybrano delegatów na II zjazd Porozumienia Związków Zawodowych Dozoru Górniczego. W październiku 1994 r na II zjeździe wybrano nowego przewodniczącego Jerzego Kulisza gdyż poprzedni przewodniczący Hajduk został posłem i nie startował w wyborach. Po raz drugi na v-ce przewodniczącego centrali wybrany został Alfred Sumara. Zmieniono także nazwę centrali, która od tej pory nosi nazwę Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” i która 02.03.1995 r. uzyskało sądowne potwierdzenie swojej reprezentatywności.
Podczas Walnego Zebrania Delegatów naszej organizacji 27.03.1995 r. przyjęta zostaje nowa ordynacja wyborcza, w myśl które delegatów wybiera się w poszczególnych oddziałach powyżej 6 członków oraz w spółkach „córkach”. Delegaci dokonali także zmiany nazwy związku na Związek Zawodowy „KADRA” KWK „Zabrze-Bielszowice”. Dokonano również zmiany zasady wyboru przewodniczącego, który od tej pory wybierany ma być przez wszystkich delegatów a nie tylko przez członków zarządu. Do najważniejszych osiągnięć drugiej kadencji na pewno można zaliczyć rozbudowę organizacyjną związku i ukształtowanie jego pozycji w środowisku zarówno związkowym jak i wśród pracodawców, rozwijanie świadczeń statutowych dla członków związku, rozwijanie działalności sportowej i turystycznej, która integrowała środowisko. W listopadzie 1994 roku dzięki postawie naszej organizacji udało się zawrzeć Zakładową Umowę Zbiorową w RSW S.A., pierwszą dla spółek węglowych. Udało się w niej uzyskać zapisy gwarantujące odpowiedni poziom wynagrodzenia dla osób dozoru.
W październiku 1995 r. zostały przeprowadzone kolejne wybory na nową kadencję. Członkami zarządu zostali:
 • Mroczek Franciszek - przewodniczący
 • Kowalski Stanisław - v-ce przewodniczący
 • Potyka Leszek
 • Lesiak Józef
 • Bieńkowski Eugeniusz
 • Kaczmarek Józef
 • Wilk Zygmunt
 • Węgorowski Artur
 • Łuka Stanisław
 • Wierzbik Janusz
Do Komisji Rewizyjnej:
 • Wojciechowicz Janusz
 • Kopański Piotr
 • Kulczyński Franciszek
Wprowadzono również zmiany do statutu wprowadzając wybór v-ce przewodniczącego przez delegatów a nie jak do tej pory przez zarząd oraz wprowadzono zapis, że funkcję w organach związku można pełnić przez dwie kadencje z rzędu.
Z początkiem 1996 r nastąpiło zdecydowane pogorszenie sytuacji w służbie zdrowia pracującej do tej pory na rzecz górnictwa. Pojawił się projekt a potem została powołana Fundacja „Unia Bracka” skupiająca wszystkie przychodnie przyzakładowe pogrupowane w zakłady usytuowane przy spółkach węglowych. 1996 r. to także zakończenie procesu łączenia ruchu „Zabrze” i „Bielszowice” oraz rozpoczęcie fizycznej likwidacji ruchu „Zabrze”. Przeobrażenia te powodują, że delegaci na zebraniu w dniu 28.02.1997 r. dokonują zmiany nazwy związku na Związek Zawodowy „KADRA” KWK „Bielszowice” i przenoszą siedzibę na ruch „Bielszowice”.
Na wrześniowym zebraniu zarządu w 1997 r. uzupełniono skład zarządu o kol. Mirosława Pukasa i Wiesława Jastrzębskiego. Końcówka 1997 była czasem sporych emocji w szeregach związku. Grupa członków niezadowolona z poczynań przewodniczącego, który w ostatnim czasie sporo chorował i był wyraźnie nieobecny w działalności związkowej dała posłuch Piotrowi Kuźmińskiemu, który niewątpliwie kierował się też własnymi ambicjami, aby zwołać Nadzwyczajne Zebranie Delegatów. Początkowo zarzuty dotyczyły słabego zaangażowania w walkę o płacę dla dozoru. Następne zarzuty dotyczyły już w ocenie wnioskodawców naruszania statutu przez przewodniczącego i członków zarządu. Stawiane zarzuty choć w dużej mierze naciągane, zwróciły jednak uwagę zarządu na konieczność wprowadzenie zmian w statucie i dostosowania go istniejącej sytuacji. Powołano Komisję Statutową, która na zwołanym w dniu 19.12.1997 r. Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów przedstawiła efekt pracy, a delegaci zatwierdzili proponowane zmiany. Zarzuty stawiane przez Piotra Kużmińskiego nie znalazły potwierdzenia i delegaci pozostawili zarząd w niezmienionym składzie.
W 1998 r. odbyły się kolejne wybory w Porozumieniu Związków Zawodowych „KADRA” w wyniku których po raz kolejny przewodniczącym został Jerzy Kulisz natomiast nie dostał się do władz związku Alfred Sumara. Na początku 1999 r kolejne Walne Zebranie Delegatów naszej organizacji wypracowało nową ordynację wyborcza, która zakładała dokonywanie wyboru delegatów w ciągu jednego dnia w wyznaczonym punkcie wyborczym spośród dobrowolnie zgłaszających się kandydatów. Dokładnie 14 wrześnie 1999 r. dokonano wyboru delegatów według nowej ordynacji a 29.10.1999 r. dokonano wyboru nowych władz związku. Do zarządu weszli:
 • Pukas Mirosław - przewodniczący
 • Lesiak Józef - v-ce przewodniczący
 • Mandes Zdzisław
 • Wilk Zygmunt
 • Kowalski Stanisław
 • Dąbrowska Jolanta - skarbnik
 • Konieczny Wojciech
 • Wawrzynek Grzegorz
 • Kielan Harald
 • Toczydłowski Stanisław
 • Jastrzębski Wiesław
Nowy zarząd został dobrze przyjęty przez członków związku i osoby dozoru co spowodowało liczebny wzrost członków związku.
W roku 2000 zebranie delegatów wprowadziło zmiany w statucie rozszerzając możliwość wstępowania do związku zarówno dla emerytów i bezrobotnych ale także pracownikom dniówkowym i pracownikom, którzy przeszli do pracy do innych firm.
Natomiast Walne Zebranie Delegatów w 2001 r wprowadza kolejną nowelizację Statutu. Dotyczyła ona ograniczenie kadencyjności tylko do dwóch kadencji z rzędu tylko dla przewodniczącego. Pozostałe organy związku zostały z tego ograniczenia zwolnione.
W połowie 2001 r. w spółce „Kopalnie Rudzkie” S.A. sytuacja była już tak napięta, że dotychczasowi członkowie tam pracujący postanowili założyć związek. Zwrócili się o pomoc organizacyjną. Przygotowano wszystko do rejestracji nowego związku „KADRA”, ale ostatecznie założyciele zdecydowali o przyłączeniu się do naszej struktury. Zarząd powołał pierwszą Komisję Zakładową, której przewodniczącą została Barbara Grońska. Nowa sytuacja wymagała nowego podejścia. Zarząd powołał Komisję Statutową w celu zmiany statutu i przygotowania związku do działania w formie otwartej organizacji międzyzakładowej.
Dyskusje były dość burzliwe jednakże Walne Zebranie Delegatów w dniu 18.01.2002 r. przyjęło nowy statut i zmieniło nazwę związku na Międzyzakładowy Związek Zawodowy „KADRA” Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK „Bielszowice”. Z istotnych rzeczy jakie warto podkreślić to, fakt rejestracji w 2001 r. biuletynu informacyjnego wydawanego przez związek.
Bardzo ważnym w ewolucji naszej organizacji jest Walne Zebranie Delegatów, które odbyło się 31.01.2003 r. Podczas tego zebrania uzupełniono skład zarządu ze względu na przejście na emeryturę v-ce przewodniczącego, nowym v-ce przewodniczącym został Harald Kielan, a do zarządu wszedł Stefan Nycz. Najistotniejszą jednak rzeczą była decyzja o dostosowaniu kadencyjności naszej organizacji do kadencyjnosci PZZ „KADRA” . Było to zrealizowaniem uchwały Rady Krajowej PZZ „KADRA” zalecającej organizacjom członkowskim właśnie takie dostosowanie. Delegaci wprowadzili zmianę do statutu przyjmując, że przekształcenie w organizacje międzyzakładową stwarza nowy byt organizacyjny, którego kadencja zaczyna się właśnie z tym przekształceniem a pierwsza kadencja nowej organizacji będzie trwała 5 lat. Takie podejście sprawiło, że dla władz związku rozpoczęta w 1999 r. kadencja wydłuża się o 3 lata. Trzeba szczerze przyznać, że mimo konkretnych pozytywów wynikających z uregulowania kadencyjności była też negatywna strona. Nie wszystkim członkom związku spodobało się to rozwiązanie.
W 2003 r. w listopadzie do naszej organizacji zwróciły się o pomoc koleżanki z zupełnie nowej firmy, która nie wywodziła się z procesu Restrukturyzacji Kopalń a mianowicie z Zarządu Budynków Komunalnych w Zabrzu. Były to Aleksandra Krawiec, Urszula Kuś i Aleksandra Rudawska. W wyniku dyskusji i podjętych decyzji w dniu 19.11.2003 r. zarząd związku podjął decyzję o rozszerzeniu działalności związku na nową firmę i powołał w Zarządzie Budynków Komunalnych w Zabrzu kolejną Komisję Zakładową, której przewodniczącą została Urszula Kuś. Sytuacja w firmie była bardzo trudna. Obniżano wynagrodzenia pracownikom a samej firmie groziła faktyczne likwidacja. Sytuacja ta wynikała z działań jakie prowadziły ówczesne władze miasta Zabrze wobec swojej spółki „córki”. Batalia o uratowanie tej spółki trwała przez kilka kolejnych lat i dzisiaj można powiedzieć, że zakończyła się sukcesem naszego związku.
W 2003 r. następowały również zmiany w branży górniczej. Spółki węglowe pod koniec 2002 r. stanęły na skraju bankructwa. Prowadzona w grudniu 2002 r. akcja protestacyjno-strajkowa doprowadziła w rezultacie do powstania nowych tworów organizacyjnych. Połączono 5 najbardziej zagrożonych spółek w Kompanię Węglową S.A. Dokonana zmiana stawiała przed naszym związkiem jak również PZZ „KADRA” nowe wyzwania aby dopasować się działalnością jak również struktura organizacyjną do zaistniałej sytuacji. W marcu 2003r. odbyły się również wybory w PZZ „KADRA”, w wyniku których przewodniczącym został po raz kolejny Jerzy Kulisz a Mirosław Pukas został wybrany do zarządu.
Panująca sytuacja w Kompanii Węglowej i przyjęty przez nią statut sprawiały, że kwestionowano fakt, iż dotychczasowe organizacje działające w kopalniach posiadają zgodnie z ustawą status organizacji zakładowych. Wymusiło to dokonanie zmian w statucie naszego związku co odbyło się na nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów w kwietniu 2004 r., w wyniku którego obszarem działania naszej organizacji stała się cała Rzeczpospolita.
W sierpniu 2004 r. zorganizowane zostały uroczyste obchody 15-lecia, a na początku września powstał w ramach Kompanii Węglowej S.A. nowy twór organizacyjny stworzony prze związki zawodowe „KADRY” działające w ramach Kompanii Węglowej, dopasowujący się do nowych warunków. Dotychczasowe organizacje „KADRY” działające w poszczególnych kopalniach mają od tej pory status organizacji zakładowych niereprezentatywnych, natomiast wszyscy ich członkowie stali się z automatu członkami nowej organizacji, a mianowicie Związku Zawodowego Kompanii Węglowej, którego przewodniczącym został Grzegorz Herwy. Na początku 2005 r. na emeryturę odeszła przewodnicząca Komisji Zakładowej w „Kopalniach Rudzkich” Barbara Grońska, a na jej miejsce członkowie Komisji wybrali Wiolettę Janoszkę.
W marcu 2005 r. ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego zrezygnował z funkcji przewodniczącego PZZ „KADRA” Jerzy Kulisz. Rada Krajowa PZZ „KADRA” powierzyła obowiązki przewodniczącego, do końca kadencji Dariuszowi Trzcionce.
Na początku 2006 r. doszło do połączenia dwóch spółek „córek” Kompanii Węglowej a mianowicie połączono „Kopalnie Rudzkie” S.A. z Nadwiślańską Zakładem Ochrony Mienia sp. z o.o. W wyniku połączenia powstał nowy podmiot Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. Z punktu widzenia naszej organizacji zmiana ta nie powodowała większych zmian. Zmieniła się jedynie nazwa Komisji Zakładowej i przybyło trochę nowych członków. Wszystkie te zmiany zostały przyjęte i zarejestrowane w sądzie. Rok 2006 to także dalszy ciąg walki naszych członków z ZBK o utrzymanie swojej firmy. Sytuacja była bardzo dramatyczna i tylko rzadko spotykana determinacja naszych działaczy doprowadziła do ostatecznego rozwiązania spornych spraw, czemu niewątpliwie sprzyjał fakt zmiany władzy w mieście Zabrze. W ostatecznym rezultacie władze miejskie powołały swoją nową jednostkę organizacyjną o nazwie Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami a część pracowników ZBK w tym duża grupa naszych członków znalazła w niej zatrudnienie. Należy też wspomnieć, że dyrektorem Jednostki została Aleksandra Rudawska, która była jedną z osób zakładających związek w ZBK.
Prawie w tym samym czasie, a więc w październiku 2006 r. w GZLA Ruda Śląska odnotowany został znaczący wzrost członków organizacji co skutkowało ich wnioskiem o powołanie kolejnej Komisji Zakładowej. Zarząd związku przychylił się do wniosku i 27.10. 2006 r. podjął uchwałę o powołaniu Komisji Zakładowej przy GZLA Ruda Śląska. Przewodniczącym został Franciszek Kulczyński, który jednocześnie był przewodniczącym Koła Emerytów. Takie połączenie funkcji wynikało z faktu, że Franciszek Kulczyński jako emeryt KWK „Bielszowice” był zatrudniony w GZLA Ruda Śląska gdzie czynnie uczestniczył w tworzeniu koła związku doprowadzając w rezultacie do takiego jego rozwoju, który pozwolił na utworzenie Komisji Zakładowej.
Końcówka 2006 r. to także przygotowanie do przeprowadzenia wyborów w naszej organizacji na następną kadencję. Po raz pierwszy struktura związku była tak bardzo rozbudowana i skupiała tylu członków. Oprócz zasadniczej grupy członków z KWK „Bielszowice” w skład związku wchodziły już trzy samodzielne Komisje Zakładowe i trzy koła. Sytuacja tak wymagała zupełnie nowego podejścia do kwestii Ordynacji Wyborczej. Powołana komisja przygotowała projekt nowej ordynacji, który uwzględniał powstałą strukturę organizacyjna i dodatkowo wprowadzał pewne novum a mianowicie zakładał wejście z automatu jako delegatów przewodniczących Komisji Zakładowych i Koła Emerytów oraz przewodniczącego związku, jego zastępcy, skarbnika i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z poprzedniej kadencji. Tak przygotowany projekt został przedstawiony delegatom podczas Walnego Zebrania zamykającego kadencję. Delegaci długo dyskutowali nad zapisami Ordynacji Wyborczej i słuchali argumentów przewodniczącego, tłumaczącego poszczególne zapisy. Ostatecznie podjęto uchwałę o przyjęciu zaproponowanej ordynacji, wybrano Komisję Wyborczą i ustalono datę wyborów. Rozpoczęła pracę Komisja wyborcza, która wyłoniła skład delegatów oraz władze związku w poszczególnych Komisjach zakładowych i kołach. Ostatecznie zakończyła swoją pracę wyłaniając w dniu 02.03.2007 r. zarząd związku w następującym składzie:
 • Mirosław Pukas - przewodniczący
 • Dariusz Starczewski - v-ce przewodniczący
 • Jolanta Dąbrowska - skarbnik
 • Artur Węgorowski
 • Andrzej Siekierka
 • Dariusz Jędrzejczyk
 • Krzysztof Jata
 • Grzegorz Poloczek
 • Leszek Piotrowski
 • Krystian Tomaszowski
 • Jan Dawidziuk
 • Wioletta Janoszka - przew. Konsorcjum Ochrony Kopalń
 • Urszula Kuś - przew. Zarządu Budynków Komunalnych w Zabrzu
 • Zdzisława Polak-Konieczna - przew. GZLA Ruda Śląska
 • Stanisław Kowalski - przew. Koła Emerytów
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
 • Roman Jenda - przewodniczący
 • Zbigniew Krawiec
 • Piotr Piłat
W połowie 2007 r. członkowie związku, którzy znaleźli zatrudnienie w wspomnianej wyżej Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami zwrócili się do zarządu o powołanie w ich zakładzie Komisji Zakładowej. Zarząd związku przychylił się do prośby członków i w dniu 29.05.2007 r. powołał Komisję Zakładową przy Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu.
W marcu 2007 r. odbył się także kolejny Zjazd Delegatów Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”, który wybrał nowe władze związku, na kolejną kadencję. W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym PZZ „KADRA” został Dariusz Trzcionka, a Mirosław Pukas po raz kolejny został wybrany do zarządu. Z końcem 2007 r. uległa zmianie nazwa Zarządu Budynków Komunalnych w Zabrzu. Spowodowane to było rozszerzeniem zakresu działalności spółki. Od tej pory spółka nazywa się Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zabrzu.
Podczas Walnego Zebrania Delegatów odbytego w dniu 14.03.2008 r. złożyła rezygnację z pełnionej funkcji przewodnicząca ZBMTBS Urszula Kuś. W związku z jej rezygnacją zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. Nową przewodniczącą została Anna Krawczyk.
Od 2009 r przewodniczący Mirosław Pukas coraz częściej sygnalizował członkom zarządu o tworzonej wokół jego osoby atmosferze niechęci przez kierownictwo PZZ KADRA. Nasilenie takich zachowań zaczęło się rozwijać po próbie jej wyjaśnienia w sposób oficjalny. Liczne przypadki negatywnych zachowań kierownictwa PZZ KADRA przewodniczący Pukas na bieżąco przedstawiał członkom zarządu. Własne zdanie i próba jego obrony sprawiały, że szykany i sankcje organizacyjne zaczęły się nasilać. Doszło do wykluczenia przewodniczącego Pukasa z Związku Zawodowego „KADRA” Kompanii Węglowej, którego był pomysłodawcą i twórcą.
Członkowie zarządu byli nękani korespondencją w której byli niemal wprost namawiani do odwołania przewodniczącego Pukasa. Gdy te działania nie dawały rezultatów. Pojawiły się specjalni redagowane artykuły a w nawet posunięto się do rozrzucania na terenie kopalni ulotek, w których szkalowano imię przewodniczącego Pukasa. Ostatecznie kierownictwo PZZ „KADRA” zwołało po raz pierwszy nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Na zjeździe tym zmieniono statut PZZ „KADRA” pozbawiając de facto samodzielności organizacje członkowskie oraz używając fałszywych oskarżeń odwołana przewodniczącego Pukasa z funkcji członka zarządu głównego.
Działania podobne kierownictwo PZZ KADRA Prowadziło w stosunku do kilku jeszcze osób. Doprowadziło to w rezultacie do spotkania tych osób i próby wspólnej obrony. W efekcie utworzono frakcję wewnątrz PZZ KADRA o nazwie Frakcja Kadra XXI . działania Frakcji były nastawione na krytykę skandalicznych zachowań kierownictwa PZZ KADRA oraz próbę zmiany tej sytuacji. Całą opisana sytuacja była również omawiana podczas Walnych Zebrań Delegatów MZZ KADRA i przez niemal dwa lata zastanawiano się nad dalszą przynależnością do takiej struktury jak PZZ KADRA. Ostatecznie podczas Walnego Zabrania Delegatów w dniu 18.02.2011 r. postawiono wniosek o wystąpieniu z struktur PZZ KADRA. Delegaci mieli bardzo podzielone zdania ale w wyniku przeprowadzonego głosowania podjęli uchwałę o wystąpieniu. Było to ostatnie Walne Zebranie Delegatów mijającej kadencji. Delegaci podjęli na nim także decyzje o zmianie statutu i rozpisaniu nowych wyborów we wszystkich strukturach związku. W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym ponownie został Mirosław Pukas a skład nowego zarządu przedstawia się następująco:
 • Krzysztof Jata - vice przewodniczący
 • Jolanta Dąbrowska - skarbnik
 • Damian Czoki
 • Krystaian Tomaszowski
 • Damian Widera
 • Piotr Piłat
 • Leszek Łopuszański
 • Leszek Piotrowski
 • Dariusz Starczewski
 • Joachi Nowak
 • Wioletta Janoszka - przew. w Konsorcjum Ochrony Kopalń
 • Urszula Kuś - przew. w ZBM-TBS w Zabrzu
 • Iwona Woźniok - przew. w GZLA Ruda Śląsk
 • Rafał Waliszewski - przew. w JOFGN w Zabrzu
 • Grzegorz Wawrzynek - przew. Koła Emerytów
do Komisji Rewizyjnej wybrano:
 • Roman Papciak - przewodniczący
 • Krystyna Kucharska
 • Zbigniew Krawiec
Niestety wystąpienie z PZZ KADRA nie zakończyło konfliktu. Kierownictwo tej organizacji postanowiło kontynuować swoje działania nie ukrywając, że chodzi im o wyeliminowanie przewodniczącego Pukasa. Wykorzystując działaczy z KWK Halemba założyli w KWK „Bielszowice” organizację Kadry pod swoim szyldem.
W związku z tego typu działaniami przewodniczący związków KADRA z wcześnie wspomnianej Frakcji KADRA XXI postanowili założyć nową centralę czyli organizację ponadzakładową. Organizacja taka postała i w dniu 07.10.2011 r. została zarejestrowana pod nazwą Federacja Związków Zawodowych KADRA XXI. Międzyzakładowy Związek Zawodowy „KADRA” Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK „Bielszowice” jest jednym z założycieli zgodnie z uchwałami zarządu związku.
W grudniu 2011 doszło do afery finansowej w Fundacji „Unia Bracka”. Gdzieś zniknęło kilkaset tysięcy złotych a pracownikom ograniczano wynagrodzenia. Całą sytuację wraz z ostrym komentarzem na temat Fundatorów tzn. Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” opisał Mirosław Pukas w biuletynie. Porozumienie skierowało sprawę do sądu o naruszenie dóbr osobistych. Sprawa ciągnęła się przez cały 2012 r. i niestety skończyła się karą finansową i koniecznością przeproszenia. W 2012 r. utworzona przez 5 organizacji Federacja związków Zawodowych KADRA XXI przeprowadziła wybory i przystąpiła do OPZZ. Pierwszym przewodniczącym został Mirosław Dynak. Federacja wynajęła biuro w Katowicach. W 2013 r. z funkcji przewodniczącej w Fundacji Unia Bracka zrezygnowała Iwona Woźniok. Na jej miejsce wybrana została Kornelia Ociepka. W tym roku uczestniczyliśmy w akcji protestacyjnej i manifestacji górniczej w Katowicach. W listopadzie uchwałą zarządu przyjęliśmy w poczet związku i zarejestrowali kolejną Komisję Zakładową W kopalniach Kompanii Węglowej przesunięto znaczną część pracowników kadry inżynieryjno-technicznej na powierzchni do administracji i stwierdzono, że w firmie jest zbyt wiele administracji. W trudnej sytuacji finansowej w 2014 r. zagrożono zwolnieniami 1000 osób z administracji lub oddaniem talonów na posiłki i zawieszenie 14-tki na 3 lata. Wybrano to drugie rozwiązanie. Sprzedano też do JSW Kopalnię Knurów-Szczygłowice.
W 2015 r. przeprowadziliśmy kolejne wybory na kadencję 2015-2019. W wyniku przeprowadzonych wyborów do organów związku wybrane zostały następujące osoby:
Zarząd
 • Pukas Mirosław - przewodniczący
 • Jata Krzysztof - wiceprzewodniczący
 • Dąbrowska Jolanta - skarbnik
 • Tomaszowski Krystian
 • Czoik Damian
 • Jędrzejczyk Dariusz
 • Roter Zbigniew
 • Krawiec Zbigniew
 • Piłat Piotr
 • Piotrowski Leszek
 • Pieczka Beata
 • Pudło Jerzy
 • Thiemel Kornelia - przewodnicząca w ZBM-TBS w Zabrzu
 • Ociepka Kornelia - przewodnicząca w Fundacji „Unia Bracka”
 • Waliszewski Rafał - przewodniczący w JGN w Zabrzu
 • Żuk Halina - przewodnicząca w Grupie KOK
 • Kamiński Mariusz - przewodniczący w MPGK w Zabrzu
 • Wawrzynek Grzegorz - przewodniczący w Kole Emerytów
Komisja Rewizyjna
 • Papciak Roman - przewodniczący
 • Wilczek Alicja
 • Borecka Izabela


Nowa kadencję zaczynaliśmy w atmosferze konfliktu społecznego wokół górnictwa. Trwająca już wcześniej dekoniunktura na rynku węglowym oraz błędy w zarządzaniu doprowadziły Kompanię Węglową na skraj upadłości. Trwające próby wyjścia z tego problemu zakończyły się pamiętnym wystąpieniem na początku 2015 r Pani Premier Ewy Kopacz, która zapowiedziała zamknięcie kilku kopalń. Jak sobie przypominamy wywołało to spontaniczne protesty. Uczestniczyliśmy w tych protestach współorganizując manifestacje oraz akcję strajkową na dole kopalni. Zmusiło to stronę rządową do podjęcia negocjacji zakończonych porozumieniem. Jak przypomnę w wyniku porozumienia zapowiedziano powstanie nowego podmiotu na bazie Kompanii Węglowej, przekazanie do SRK 3 kopalń oraz 2 do Węglokoksu. Sytuacja w Kompanii Węglowej miała swoje przełożenie również na funkcjonowanie Konsorcjum Ochrony Kopalń gdzie zapowiedziano obniżenie wynagrodzeń. Doprowadziło to do sporu zbiorowego. W 2015 roku doszło także do wcześniejszych wyborów w Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI, po rezygnacji przewodniczącego Mirosława Dynaka. Nowym przewodniczącym został Mirosław Pukas. W 2015 r. udało się również wynegocjować podwyżki płac w MPGK oraz w JGN. Rok 2015 kończył się wyborami parlamentarnymi. Zmieniła się władza lecz problemy w Kompanii Węglowej nadal nie zostały rozwiązane. Skutkowało to dalszymi protestami oraz rozpoczęciem negocjacji z nową ekipą rządową.
Początek roku 2016 to cały maraton negocjacyjny w Kompanii Węglowej zakończony podpisaniem porozumienia w kwietniu. W wyniku zawartego porozumienia powołana została Polska Grupa Górnicza, do której przekazano część Kompanii Węglowej. Kopalnie Makoszowy, Brzeszcze i Anna przekazane zostały do SRK a Bobrek-Centrum i Piekary do Węglokoksu. W wyniku zawartego porozumienia utworzone zostały także kopalnie zespolone, zawieszono na dwa lata 14-tą pensję oraz zapowiedziano wprowadzenie nowego UZP do końca 2017 r. Wprowadzenie zapisów porozumienia skutkowało koniecznością wprowadzenia szeregu zmian organizacyjnych i formalnych. Miedzy innymi do końca roku ujednoliciliśmy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rozpoczęliśmy negocjacje na jednolitym Regulaminem Premiowania. Jako związek musieliśmy dokonać przerejestrowania na nowego pracodawcę i skutecznie wykazaliśmy nasze uprawnienia do wskazania szerokiej grupy osób chronionych. Niekorzystnym w naszej ocenie rozwiązaniem było także pozostawienie w Kompanii Węglowej całej grupy emerytów. Jako jedyny związek, występowaliśmy do ministra energii o zmianę tej decyzji. Organizowaliśmy zbiórkę podpisów pod protestem w tej sprawie. Nie udało się jednak zmienić tej decyzji. W 2016 roku prowadziliśmy również negocjacje nad UZP w KOK-u i ZBM-TBS gdzie doprowadziliśmy do wprowadzenia dodatków stażowych.
2017 rok to dalsze negocjacje nad Regulaminem Premiowania w KWK „Ruda”, zakończone ostatecznie brakiem porozumienia. Rozpoczęto także negocjacje nad UZP w PGG. Okazało się jednak, że są to raczej działania pozorowane i nie ma woli po stronie pracodawcy aby tę kwestię uregulować. Jedyną pozytywną kwestią jaką udało się załatwić to częściowe wypłacenie 14-tej pensji za rok 2017. Prowadzono także negocjacje nad przejęciem przez PGG Katowickiego Holdingu Węglowego. Negocjacje te zakończyły się połączeniem spółek w połowie 2017 r. Trudne negocjacje przyszło nam również prowadzić w JGN, gdzie zgodnie z obietnicą Pani Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik domagaliśmy się podwyżki plac w kwocie 400 zł na pracownika. Brak woli do spełnienia obietnicy doprowadził do konieczności wejścia w spór zbiorowy i ogłoszenia akcji protestacyjnej. Zaskutkowało to zawarciem porozumienia i wypłatą stosownych świadczeń. Prowadziliśmy także negocjacje płacowe w Fundacji „Unia Bracka” zakończone 5% zwiększeniem udziału w komercji dla rehabilitacji. Podobnym sukcesem zakończyły się prowadzone przez związek negocjacje płacowe w MPGK i ZBM-TBS. Pod koniec roku ministerstwo gospodarki zaskoczyło wszystkich jednostronną deklarację woli dotyczącą wypłacenia jednorazowych rekompensat dla emerytów, którym wypowiedziano wcześniej deputat węglowy. Była to kwota 10000 zł. Oczywiście wywołało to sporo zamieszania i ustawienie starszych osób w kolejkach do punktów załatwiających tą sprawę. Oczywiści nie wszyscy zostali objęci tą regulacją co spowodowało liczne zapytania kierowane przez nasz związek pod adresem ministerstwa. Jak do tej pory udało się objąć dodatkowo rekompensatą jedynie wdowy i sieroty po zmarłych tragicznie górnikach. W 2018 r. wróciła kwestia regulacji posiłków profilaktycznych dla pracowników PGG. Przywrócono uprawnienia dla niektórych stanowisk i wprowadzono karty bankomatowe uzupełnianie co miesiąc. Pominięto przy tym administrację, którą wczesniej pozbawiono tego świadczenia. Jako jedyna organizacja podnieśliśmy tą sprawę i pozbierali ponad 200 podpisów pod pismem protestacyjnym i przywracającym to uprawnienie. Nie udało się jednak na tym etapie przekonać zarządu PGG.
W 2019 roku odbyły się wybory do organów związku na kadencję 2019-2023.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do organów związku wybrane zostały następujące osoby:
Zarząd
 • Pukas Mirosław - przewodniczący
 • Jata Krzysztof - wiceprzewodniczący
 • Dąbrowska Jolanta - skarbnik
 • Drabik Joanna
 • Szfraniec Wioletta
 • Olszak Adam
 • Stelmach Marek
 • Kubas Bogdan
 • Rekus Marek
 • Żogała Adam
 • Łobaza Katarzyna - przewodnicząca w ZBM-TBS w Zabrzu
 • Ociepka Kornelia - przewodnicząca w Fundacji „Unia Bracka”
 • Staszewska Beata - przewodniczący w JGN w Zabrzu
 • Żuk Halina - przewodnicząca w Grupie KOK
 • Kamiński Mariusz - przewodniczący w MPGK w Zabrzu
 • Żmudka Czesław - przewodniczący w Kole Emerytów
Komisja Rewizyjna
 • Papciak Roman - przewodniczący
 • Wilczek Alicja
 • Borecka Izabela
Zaczynaliśmy naszą działaność w 2019 r. w trybie normalnego funkcjonowania. Organizowaliśmy zwyczajowo wycieczki, kuligi zabawy i inne imprezy w normalnych warunkach i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Rozwiązywaliśmy pojawiające się problemy. W lipcu wystąpiła z Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI organizacja z KWK Ziemowit. Prowadziliśmy także spór zbiorowy w JGN o wzrost wynagrodzeń.
Początek roku 2020 nie zapowiadał jeszcze tego co stało się w kolejnych miesiącach. Udało się nam jeszcze udało się nam jeszcze zorganizować zabawę, kulig i wyjazd na narty do Szklarskiej Poręby.. Potem zaczęły się problemy i pandemia. Problemy były w PGG i JGN. W PGG rosły przykopalniane zwały i nikt nie chciał rozmawiać o podwyżkach płac a w JGN mięliśmy spór zbiorowy i akcję protestacyjna. W PGG udało się wywalczyć 6% podwyżkę i w JGN również doszliśmy do porozumienia. Na to wszystko nałożyła się pandemia covid-19. Wprowadzono obostrzenia i nasza działalność mocno została ograniczona. Dystans, izolacja i maseczki stały się normą. Jako związek zakupiliśmy i rozprowadzili maseczki dla członków związku. Walne zebrania i wszelkie negocjacje miały charakter telekonferencji. Potem zaczął się jeszcze czarniejszy scenariusz zwłaszcza w KWK Bielszowice. Masowe testowanie i to dwukrotnie całej załogi, postojowe i zapowiedź likwidacji w 2023 r. Zapowiedź likwidacji wywołała zdecydowany protest wszystkich związków zawodowych w KWK Bielszowice. Po protestach i interwencji śląskich parlamentarzystów Sasin 28 lipca wycofał się z likwidacji całej kopalni Ruda. Nie zmieniło to ogólnej sytuacji w PGG i we wrześniu wybuchły spontaniczne akcje strajkowe na dole kopalni. Wspieraliśmy je czynnie. Spowodowało to podpisanie 25 września porozumienia ustalającego zasady i termin likwidacji polskiego górnictwa. Do końca roku trwały negocjacje nad umową społeczną w tej sprawie i ze względu na pandemię nie zorganizowaliśmy już żadnych imprez.
2021 rok to kontynuacja negocjacji nad Umową społeczną. Jako przedstawicieli związków zawodowych z Ruchu Bielszowice usuwano nas wręcz siłą ze wszystkich zespołów. Powód był oczywisty Ruch Bielszowice był wskazany jako pierwszy do likwidacji. Pisaliśmy dziesiątki pism protestacyjnych, które w większości były bez odpowiedzi. W maju rząd podpisał Umowę Społeczną ze związkami a raczej z Solidarnością. Latem zluzowano obostrzenia pandemiczne i udało się nam zorganizować wyjazd do Krakowa, Krasiejowa i wycieczkę w Bieszczady. Niestety kolejna fala pandemii uniemożliwiła organizację biesiady.
Nasza determinacja jako związków zawodnych w KWK Bielszowice przyniosła efekt w postaci powołania Zespołu ds. Wykorzystania Węgla Koksowego z Ruchu Bielszowice, gdzie czynnie żeśmy pracowali.
Początek 2022 r. przyniósł konieczność dokonania zmian w PKZP w KWK „Bielszowice” w związku ze zmianą przepisów. Jako związek byliśmy w to przekształcenie mocno zaangażowani i ostatecznie w wyniku przeprowadzonych wyborów Jolanta Dąbrowska została przewodniczącą.
W lutym wybuchła wojna na Ukrainie. Skutkowało to szybkim wzrostem inflacji, a co za tym idzie działaniami związku o podwyżki płac. Prowadziliśmy spory zbiorowe w KOK-u, ZBM-TBS, JGN, i PGG S.A. kończące się podwyżkami płac. Braliśmy też czynny udział w pracach zespołu ds. wykorzystania węgla koksowego z KWK „Bielszowice”. Prace zespołu zakończyły się w kwietniu wspólną z zarządem PGG konkluzją, że węgiel koksowy w KWK „Bielszowice” jest stwierdzony i jest możliwość jego eksploatacji co najmniej do 2028 r. Takie podsumowanie i wszystkie materiały zostały przekazane do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Latem udało się dotarła do nas informacja, że nasze wieloletnie starania zakończyły się sukcesem. Zarząd PGG zmienił zapisy w księdze niezbędnych kwalifikacji zawodowych na stanowisku Głównego Specjalisty.
Przywrócono także talony dla administracji za tzw. posiłki profilaktyczne. W ZBM-TBS nasi członkowie zostali wybrani przez pracowników do Rady Nadzorczej.
W 2023 r. przeprowadziliśmy wybory do struktur związku. W wyniku przeprowadzonych wyborów do organów związku wybrane zostały następujące osoby:
Zarząd
 • Pukas Mirosław - przewodniczący
 • Olszak Adam - wiceprzewodniczący
 • Dąbrowska Jolanta - skarbnik
 • Drabik Joanna
 • Szfraniec Wioletta
 • Stelmach Marek
 • Habryka Gabriela
 • Wiśniowski Daniel
 • Kucharczyk Maciej
 • Pałucka Mirella - przewodnicząca w ZBM-TBS w Zabrzu
 • Ociepka Kornelia - przewodnicząca w Fundacji „Unia Bracka”
 • Pawluk Jolanta - przewodniczący w JGN w Zabrzu
 • Potka Sylwia - przewodnicząca w Grupie KOK
 • Kamiński Mariusz - przewodniczący w MPGK w Zabrzu
 • Żuk Helena - przewodniczący w Kole Emerytów
Komisja Rewizyjna
 • Papciak Roman - przewodniczący
 • Jata Krzysztof
 • Borecka Izabela
Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu