Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Uwaga Delegaci

Uwaga Delegaci

 

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego informuje, że Walne Sprawozdawczo-Informacyjne Zebranie Delegatów odbędzie się w dniu 28.03.2014. r. o godz. 15.30 w restauracji Zajazd Parkowa w Rudzie Śląskiej, ul. Sportowców 29.

Links: replica watches, rolex replica watches, wedding dresses uk, replica rolex gmt watches

 

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

 

Z okazji tego szczególnego dnia chcielibyśmy życzyć wszystkiego najlepszego, życzymy spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich jak i troszkę większych, zadowolenia z siebie i radości życiowej, aby każdy dzień był Dniem Kobiet - Zarząd MZZ "KADRA"

Tradycyjne upominki, z okazji Dnia Kobiet, wydawane będą w biurze związku od dnia 10.03.2014 r.

» przejdź do galerii Plakat...

 

Stanowisko Zakładowej Organizacji Związkowej Kompanii Węglowej KADRA XXI W sprawie Projektu Programu Restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020

Stanowisko Zakładowej Organizacji Związkowej Kompanii Węglowej KADRA XXI W sprawie Projektu Programu Restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020

W dniu 29.11.2013 r. zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarząd Kompanii Węglowej w godzinach popołudniowych przekazał Radzie Pracowników i Związkom Zawodowym Projekt Programu Restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020 oraz Projekt Planu Techniczno-Ekonomicznego Kompanii Węglowej S.A. na 2014 r. Przedstawiony dokument na łącznie 120 stronach wielokrotnie przedstawia w różnych ujęciach te same dane, z których analizy nasuwają się niestety smutne wnioski. Firmujący ten "Program naprawczy" zarząd nie zdobył się niestety na rzetelną analizę przyczyn zaistniałej sytuacji. Nie jest bowiem do przyjęcia lansowana teza, że za powstałą sytuację odpowiada wyłącznie spadek zapotrzebowania na węgiel w kraju, spadek jego ceny oraz "nieuzasadnione i wygórowane żądania płacowe nieodpowiedzialnych związków zawodowych". Zawarte przez zarząd Kompanii Węglowej w projekcie "Programu Restrukturyzacji" propozycje rozwiązań były trudno akceptowalne ze względów społecznych, organizacyjnych oraz czysto ekonomicznych. W trakcie przeprowadzonych konsultacji udało się, w naszej ocenie, w sposób dobitny wykazać brak zasadności szeregu rozwiązań, zwłaszcza dotyczących łączenia kopalń. Wielokrotnie też strona związkowa wykazała, że całość przedstawionych rozwiązań skupia się jedynie na różnego rodzaju cięciach świadczeń pracowniczych. Mając na uwadze powyżej zawarte stwierdzenie i opinie oraz przebieg konsultacji, w wyniku którego ukształtowało się pięć obszarów dyskusji, jako Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI Kompanii Węglowej, kierując się dobrą wolą i daleko idącym zrozumienie trudnej sytuacji Kompanii Węglowej, przedstawialiśmy następujące stanowisko: 1. W kwestii sprzedaży kopalni Knurów-Szcygłowice nie zamierzaliśmy wyrażać na takie działanie zgody jako organizacja związkowa. Stanowisko nasze wynikało przede wszystkim z baraku szczegółowej analizy tej operacji i wynikających z niej skutków dla Kompanii Węglowej. Nie uzyskaliśmy nawet informacji o hipotetycznej cenie sprzedaży, która mogłaby stać się podstawą do próby rozwiązywania dalszych, zgłoszonych przez zarząd propozycji ograniczeń świadczeń pracowniczych. W zaprezentowanym stanowisku umocniło nas ponadto stanowisko prezentowane przez zarząd Kompanii Węglowej, który wyraźnie stwierdził, że kwestia sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice znajduje się w kompetencjach zarządczych zarządu. Uważamy jednocześnie, że podjęcie takiej decyzji przez zarząd Kompanii Węglowej jest niedopuszczalne bez wypracowania szczegółowego pakietu socjalnego dla przekazywanej załogi. Jako Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI Kompanii Węglowej zgłaszaliśmy zdecydowany sprzeciw w kwestii alternatywnej propozycji złożonej w tym obszarze przez zarząd Kompanii Węglowej, mówiącej o zawieszeniu wypłacania "14-tej" pensji przez okres najbliższych trzech lat dla wszystkich pracowników Kompanii Węglowej. 2. Nie zgadzaliśmy się jako Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI na propozycję łączenia kopalń gdyż zarówno z treści przedstawionego projektu "Programu Restrukturyzacji" a tym bardziej po szczegółowym omówieniu tego procesu z udziałem dyrektorów kopalń, propozycja ta nie znajduje żadnego uzasadnienia. Uzasadniając nasze stanowisko stwierdzaliśmy, że zarówno z treści przedstawionego projektu "Programu Restrukturyzacji" jak również z szczegółowo przeprowadzonych konsultacji z udziałem dyrektorów kopalń wynika dobitnie, że: kopalnie nie są do tego działania w żaden sposób przygotowane od strony technicznej, w przedstawionym programie brak jest szczegółowej analizy popierającej takie działania, przedstawione w programie analizy w sposób bardzo ogólnikowy a wręcz hipotetyczny zapowiadają korzyści wynikające z poprawy wentylacji w łączonych kopalniach, możliwości przerzucania wydobycia pomiędzy ruchami oraz wykorzystanie wzajemnej infrastruktury, przy jednoczesnym założeniu oszczędności na przyszłych inwestycjach oraz wstrzymaniu już prowadzonych (taka propozycja jest sprzeczna sama w sobie), brak jest analizy stanowiskowej oraz schematów organizacyjnych nowych tworów, brak jest propozycji dla kadry zarządzającej kopalniami, która utraci swoje stanowiska mając doświadczenie związane z funkcjonowaniem centr wydobywczych wiemy, że taka struktura się nie sprawdziła i nie widzimy merytorycznego uzasadnienia do tworzenia podobnych struktur, doświadczenie ostatnich dziesięcioleci ustawia kopalnię jako jednostkę organizacyjną kompletną i niezależną kompetencyjnie i pod taką strukturę tworzone są od dziesiątek lat przepisy górnicze, łączenie kopalń powinno następować z przyczyn naturalnych wynikających z wyczerpywaniem złoża oraz stosownych połączeń wyrobisk pomiędzy kopalniami umożliwiających techniczne przejęcie zadań jednej kopalni przez drugą, przedstawiający program łączenia kopalń dyrektorzy w sposób ewidentny stwierdzili, że nie są w stanie w obecnej chwili spełnić zawartych w programie założeń dotyczących zwłaszcza, zwiększenie wydobycia z ograniczonej ilości ścian wydobywczych, przejąć wzajemnie zadań kopalń przewidzianych do łączenia, oraz prowadzić działalność przy ograniczonym zatrudnieniu i finansowaniu inwestycji, dokonanie proponowanych zmian w ocenie naszej musi przynieść chaos organizacyjny i zamieszanie kompetencyjne przez szereg miesięcy, co może stanowić realne zagrożenie bezpieczeństwa dla pracującej w kopalniach załogi (na to nigdy nie będzie zgody). W kwestii alternatywnej propozycji, zaproponowanej przez zarząd Kompanii Węglowej, dotyczącej odstąpienia od procesu łączenia kopalń w zamian za utworzenie obszarów grupujących samodzielnie funkcjonujące kopalnie, z możliwością alokacji pracowników, oraz likwidacji od 2016 r deputatu węglowego dla emerytów, zajęliśmy następującym stanowisku: jest do przyjęcia wydzielenie obszarów grupujących samodzielnie działające kopalnie jako jednostki organizacyjne, dopuszczamy możliwość alokacji załogi w ramach wyznaczonych obszarów w uzasadnionych sytuacjach wynikających przede wszystkim z procesów wyczerpywania złoża w poszczególnych kopalnia i naturalnego procesu likwidacji, dopuszczamy alokację załogi w ramach wyznaczonych obszarów w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających wydobycie w danym rejonie konkretnej kopalni, zdecydowania nie zgadzamy się na wykorzystywanie alokacji załogi w wyznaczonych obszarach jako mechanizmu służącego do likwidacji kopalń lub złośliwego szykanowania pojedynczych osób, zgoda na ewentualną alokację musi być powiązana w pakiecie z rozwiązaniami dotyczącymi spraw funduszu płac, funduszu socjalnego, PKZP oraz przynależności związkowej (przekazywanie deklaracji związkowej za pracownikiem do nowej jednostki), nie zamierzamy wyrażać zgody na likwidację deputatu węglowego dla emerytów począwszy od 2016 r., jest do przyjęcia ujednolicenie zapisów w obecnie obowiązujących Regulaminach Pracy w poszczególnych kopalniach w kwestii uelastycznienia ilości zmian wydobywczych w stosunku do bieżących potrzeb. 3. Nie zgadzaliśmy się jako Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI Kompanii Węglowej, na likwidację wybranych elementów płacowych zapisanych w projekcie "Programu Restrukturyzacji" a wynikających z zawartych porozumień pomiędzy zarządem Kompanii Węglowej S.A. a związkami zawodowymi gdyż: pracujące w kopalniach załogi swoje zadania produkcyjne wykonały i nie ma dzisiaj uzasadnionego powodu dla którego miałyby być za to karane, w przedstawionym programie nie ma też jasnego uzasadnienia dlaczego takie elementy płacowe zostały wzięte pod uwagę a nie inne, w przedstawionym programie zakłada się pozbawienia szeregu świadczeń emerytów, którzy w żaden sposób nie przyczynili się do zaistniałej sytuacji, a którzy posiadają prawa nabyte w skutek przepracowania szeregu lat w kopalniach Kompanii Węglowej, w przedstawionym programie nie ma ani jednego słowa jakie wyrzeczenia ma zamiar w związku z zaistniałą sytuacją podjąć zarząd Kompanii Węglowej. Odnosząc się do alternatywnej propozycji zgłoszonej przez zarząd w trakcie konsultacji, czyli zlikwidowania w zamian za wszystkie elementy płacowe jedynie premii motywacyjnej oraz obniżenia wypłaty za dni chorobowe wypłacane przez pracodawcę do 80% jesteśmy gotowi pójść na ustępstwa i przyjąć zgłoszoną propozycję. 4. Nie zgadzaliśmy się jako Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI Kompanii Węglowej na pochopną i nie uzasadnioną sprzedaż spółek zależnych gdyż: w przedstawionym programie w żaden sposób nie wykazano merytorycznego uzasadnienia takiej sprzedaży, w przedstawionym programie bardzo ogólnikowo wspomniano o ewentualnych korzyściach w żaden sposób ich nie potwierdzając szczegółowymi wyliczeniami, w przedstawionym programie nie dokonano analizy konsekwencji sprzedaży spółek zależnych zwłaszcza pod kontem zatrudnionej tam załogi, a to blisko 2000 osób, których miejsca pracy stają się potencjalnie zagrożone, wymienione spółki zależne powstały w wyniku wcześniejszych procesów restrukturyzacji I w większości z nich pracują pracownicy, którzy przeszli do tych spółek z kopalń z gwarancjami zatrudnienia, w trakcie konsultacji z jednym z alternatywnych rozwiązań przedstawianych przez zarząd było przesuwanie do tych spółek dużej grupy pracowników. W kwestii utworzenia spółki energetycznej, do której przeniesiona zostanie EC jako zorganizowana część przedsiębiorstwa przyjęliśmy, zgodnie z poczynionymi w trakcie konsultacji ustaleniami, że o ile na działanie takie wyrażą zgodę reprezentujące pracowników EC związki zawodowe działające w EC nie będziemy zgłaszać sprzeciwu. Stoimy jednocześnie na stanowisku, że omawiana operacja musi być związana z precyzyjnie sformułowanym pakietem socjalnym dla pracowników oraz gwarancjami dla nowej spółki na co najmniej 5 lat. W kwestii likwidacji zakładu ZGRI staliśmy na stanowisku, że w obecnej sytuacji nie ma uzasadnienia zarówno logistycznego jak i ekonomicznego dla takiego działania. Wręcz przeciwnie, uważamy, że ZGRI w aktualnej formule daje znacznie większe możliwości logistyczne i większą elastyczność. W kwestii utworzenia spółki do której miałby być przekazany ZRP byliśmy zdecydowanie przeciwni gdyż, jak wykazano w procesie konsultacji ZRP spełnia doskonale swoje zadania w ramach struktur Kompanii Węglowej i wyprowadzenie tej jednostki organizacyjnej byłoby ewidentną stratą. 5. Najbardziej zdecydowanie nie zgadzaliśmy się jako Zakładowa Organizacja Związkowa KADA XXI Kompanii Węglowej na propozycję zwolnienia 1020 pracowników tzw. administracji ponieważ: kilka miesięcy temu zarząd Kompanii Węglowej pomimo protestu między innymi naszej organizacji, sztucznie przesunął kilka tysięcy osób z działów technicznych do administracji a obecnie wykazuje przerost w tej grupie zawodowej, czym złamał zawarte w roku 2010 Porozumienie ze związkami zawodowymi, zarząd Kompanii Węglowej w trakcie prowadzanych konsultacji uporczywie uchylał się od odpowiedzi na pytanie w jakim celu zwiększono sztucznie grupę pracowników tzw. administracji skoro lansowano tezę o zbyt dużym zatrudnieniu w tej grupie zawodowej, jak się okazało w trakcie konsultacji zarząd Kompanii Węglowej zataił przed firmą prowadzącą audyt fakt sztucznego zwiększenia tej grupy zawodowej w przedstawionym projekcie "Programu Restrukturyzacji" brak było merytorycznego uzasadnienia dla przeprowadzenia redukcji w tej grupie zawodowej, w przedstawionym projekcie brak było merytorycznego uzasadnienie przyjęcia jednolitego współczynnika ilości osób administracji oraz szczegółowej analizy stanowiskowej w poszczególnych kopalniach, w oparciu o specyficzne i odmienne ich uwarunkowania oraz realne potrzeby, potwierdzone przez kierownictwa tych kopalń, jest rzeczą oczywista, że zwolnienie tak wielu osób z tej grupy zawodowej spowodowałoby ogromny chaos organizacyjny a w projekcie brak było jakichkolwiek propozycji reorganizacji (zwolnimy ludzi i zobaczymy co się będzie działo), zwolnienie w tej grupie zawodowej według założeń zarządu Kompanii Węglowej ma przynieść 90 mln oszczędności, a to nie jest w stanie uratować finansów Kompanii Węglowej, która potrzebuje kilku miliardów, planowane zwolnienia w tej grupie zawodowej dotyczą w 99% kobiet i jak tego nie tłumaczyć działanie takie nosi znamiona niezrozumiałej dyskryminacji. Zgłaszaliśmy również zdecydowany sprzeciw do zgłoszonych przez zarząd w czasie konsultacji tak zwanych rozwiązań alternatywnych gdyż: jak okazało się po dokonanej analizie nie ma możliwości zaproponowania pracownikom z omawianej grupy zawodowej alternatywnych miejsc pracy w spółkach zależnych, rozpatrywane tzw. alternatywne miejsca pracy w spółkach zależnych w żadnej mierze nie zapewniają zatrudnienia zgodnego z wykształceniem czy obecnym zakresem czynności potencjalnie przenoszonych pracowników a już zupełnie drastycznie odbiegają poziomem od ich obecnego wynagrodzenia, spółki, do których proponuje się przenoszenie pracowników, zarząd Kompanii Węglowej przewidział do sprzedaży, czyli można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że zwolnienia dokonane zostaną rękoma nowych właścicieli, jak dobitnie wykazaliśmy w trakcie konsultacji nie jest problemem utrzymanie w stanie zatrudnienia Kompanii Węglowej całej grupy 1020 pracowników lecz poszukiwanie około 50 mln zł do bilansu, nie widzieliśmy żadnego merytorycznego uzasadnienia dla odebrania pracownikom administracji takich elementów wynagrodzenia jak "14-tą" pensje, połowę deputatu węglowego, talonów żywnościowych oraz zatrudniania pracowników administracji na % etatu, odebrania wyżej wymienionych składników wynagrodzenia w przypadku pracowników administracji mogło stanowić do 20% ich uposażenia i w żaden sposób nie znajdujemy powodu takiego potraktowania. Ostatecznie wielokrotnie wnioskowalismy zarówno do zaządu jak i do rady nadzorczej o odstąpienie od przyjętych w projekcie "Programu Restrukturyzacji" założeń oraz propozycji alternatywnych w przedmiotowym obszarze w całości!!! Ponadto prezentowaliśmy zdecydowanie stanowisko, że omówione powyżej obszary negocjacyjne są niewystarczające i nieodzowne jest prowadzenie poszukiwania oszczędności nie w elementach płacowych pracowników lecz przede wszystkim w takich obszarach jak: wielkość zaangażowania firm obcych do wykonywania podstawowych prac górniczych związanych z drążeniem wyrobisk, z zbrojeniem ścian oraz obsługą urządzeń i prostymi pracami porządkowymi - blisko 2 miliardy zł rocznie, podjęcie procesu negocjacji w celu sukcesywnego obniżania kosztów zakupów maszyn i urządzeń - nieuzasadniony wzrost w ciągu ostatnich trzech lat o 30 %, odstąpienie od redukcji 10000 miejsc pracy w Kompanii Węglowej co niekorzystnie przełoży się na poziom niezbędnego obłożenia stanowiskowego w ruchu, zdecydowane wzmocnienie działu sprzedaży oraz wdrożenie mechanizmów aktywnej walki na rynku w celu zdecydowanego zwiększenia sprzedaży i odzyskania utraconego rynku, jako działanie priorytetowe !!! Takie stanowisko prezentowaliśmy w toku prowadzonych konsultacji i negocjacji z zarządem Kompanii Węglowej S.A. Byliśmy obecni podczas wszystkich spotkań oraz posiedzeń Sztabu Protestacyjnego utworzonego przez wszystkie centrale związkowe. Ostatecznie złożyliśmy nasz podpis pod porozumieniem z zarządem Kompanii Węglowej S.A., które w naszej ocenie jest trudnym kompromisem dla strony społecznej i zakłada wiele trudnych rozwiązań. Mogę jednak zapewnić, że jako Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI Kompanii Węglowej dołożymy wszelkich starań aby najbardziej kontrowersyjne zapisy dotyczące pracowników administracji rozwiązywać w dalszym okresie na korzyść tej grupy zawodowej. Poza udziałem w konsultacjach i wypracowywaniem treści Porozumienia podjęliśmy szereg indywidualnych działań jako organizacje związkowe. Braliśmy czynny udział w tworzeniu Listu Otwartego Kobiet pracujących w Kompanii Węglowej i jako jedyna centrala związkowa Federacja Związków Zawodowych KADRA XXI udzieliliśmy tej inicjatywie oficjalnego poparcia, rozsyłając list do szeregu instytucji. Rozszerzyliśmy także, zgodnie z przepisami prawa ochronę związkową obejmując nią dużą grupę naszych członków hipotetycznie przewidywanych do redukcji. Zorganizowaliśmy również spotkania informacyjne dla pracowników administracji oraz braliśmy czynny udział w masówkach informacyjnych na terenie kopalń. Serdecznie dziękujemy również kolegom z kopalni "Budryk" z panem Przewodniczącym Mirosławem Dynakiem za czynne wsparcie naszych działań, zwłaszcza w trakcie rozmów z radą nadzorczą w dniu 31.01.2014 r.

Uwaga: Osoby które chcą zapoznać się z dokumentami Porozumienia zawartego 6 lutego 2014 r. są one dostępne w biurze MZZ "KADRA"

Mirosław Pukas

 

List Otwarty Kobiet – "Pracowników Administracji" do Zarządu Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach

List Otwarty Kobiet –

Program restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. zakłada między innymi łączenie kopalń, zamrożenie płac, likwidację niektórych świadczeń oraz redukcję zatrudnienia tysiąca dwudziestu "pracowników administracji", wśród których zdecydowaną większość, bo około 99% stanowią kobiety. Pan Prezes Marek Uszko, na uroczystościach Barbórkowych KW S.A., zapewnił, że "priorytetem dla Zarządu jest zapewnienie stabilnych miejsc pracy przez wiele lat", z tą jednak drobną poprawką, że zapewnienie to nie obejmuje 1020 pracowników tzw. "administracji". Z planów ograniczenia zatrudnienia wynika, że to likwidacja niektórych stanowisk nierobotniczych na powierzchni, nawiasem mówiąc najniżej uposażonych, uratuje takiego molocha jak Kompania Węglowa przed upadłością!? A właściwie, co to jest "administracja", czy są to panie w lampowni, miernictwie i geologii, ochronie środowiska czy też kilka osób w płacach, które obejmuje plan redukcji, ...a może są to pracownicy z płacą dwukrotnie, trzykrotnie wyższą wykonujący tą samą pracę, ale na stanowiskach dołowych? Kuriozalne jest to, że obok siebie pracują dwie osoby, jedna, jako "administracja", a druga, jako pracownik dołowy, wykonujący te same obowiązki z tym, że ci drudzy nie podlegają redukcji. Zarząd Kompanii Węglowej wskazuje, że po zrezygnowaniu z usług aktualnie świadczonych przez firmy zewnętrzne, pracownicy "administracji" znajdą zatrudnienie wykonując prace realizowane przez te firmy. Należy zauważyć, że propozycja zarządu nie gwarantuje zatrudnienia zgodnie z wykształceniem, posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami i kryje w sobie znamiona ukrytego zwolnienia. Przeniesienie pracowników do firm zewnętrznych pozwoli Kompanii Węglowej na obejście przepisów o zwolnieniach grupowych, a tym samym na pozbawieniu pracownika zwalnianego odprawy wynikającej z tego tytułu. Należy także dodać, że większość firm zależnych, w ramach grupy kapitałowej, Kompania Węglowa zamierza sprzedać. To kolejny dowód podważający wiarygodność zarządu Kompanii Węglowej. W tym kontekście przypominamy sytuację sprzed kilku miesięcy, gdzie przekwalifikowano około tysiąc pracowników z działów technicznych do "administracji", bez jakichkolwiek uzgodnień i pomimo protestów strony społecznej, tłumacząc te działania celami porządkowo- statystycznymi. Dzisiaj zarząd Kompanii Węglowej nie chce o tym pamiętać i manipulując danymi mówi o przeroście administracji! Gdyby nie było tego sztucznego przesunięcia pracowników z działów technicznych do "administracji", to według przyjętego w programie restrukturyzacji współczynnika, do grupy pracowników "administracji" trzeba byłoby zatrudnić dodatkowe osoby a nie mówić o redukcji. Pan Prezes Marek Uszko powiedział, że "złudzenia mogą nas drogo kosztować", to prawda spójrzmy prawdzie w oczy, że przerost "administracji" to fikcja! "Administracja" to grupa zawodowa zatrudniona na powierzchni, a nieukryta na etatach dołowych, chronionych bez względu, na jakość i miejsce świadczonej pracy. Działania restrukturyzacyjne oprócz planowanych zwolnień, które mają objąć na dzień dzisiejszy, jedynie pracowników "administracji" przewidują również w swym programie drastyczne obniżenie poziomu wynagrodzeń pracowników "administracji", którzy nie zostaną objęci redukcją. Ogłasza się przy tym, że "administracja" cieszy się jakimiś nieuzasadnionymi przywilejami płacowymi. Pragniemy, zatem oświadczyć, że poziom płac tej grupy zawodowej w Kompanii Węglowej, może poza biurem zarządu, nie odbiega od poziomu wynagrodzeń w innych firmach. Zapowiadana redukcja ma, zatem uderzyć w najsłabszą grupę zawodową, zdominowaną przez kobiety. Nie można w tym miejscu pominąć, że są w tej grupie matki samotnie wychowujące dzieci oraz wdowy po tragicznie zmarłych górnikach. Nie możemy się, zatem, zwykle po ludzku, ale także z czystego rachunku ekonomicznego, zgodzić z twierdzeniem, że redukcja zatrudnienia w tej grupie zawodowej będzie "lekiem na całe zło". Na takie traktowanie niczym sobie nie zasłużyłyśmy!!! Górnictwo to środowisko zdominowane przez mężczyzn i to oni zawsze dzierżyli w nim władzę. Można powiedzieć, że to naturalne, ale czy kobiety na przestrzeni lat nie udowodniły, że zajmują znaczącą pozycję w sektorze górnictwa i potrafią dobrze służyć swojej firmie?!! Dlaczego program restrukturyzacyjny ma dotknąć zwolnieniami najniżej uposażoną grupę, którą stanowią w większości kobiety, często posiadające wyższe wykształcenie o wysokich kwalifikacjach zawodowych? Takie działania nazwijmy wprost - to dyskryminacja kobiet! Ten list otwarty kierujemy do zarządu Kompanii Węglowej S.A. by działać w obronie godności i praw kobiet do pracy w naszej firmie! Pragniemy by pracodawca dostrzegł naszą prawdziwą wartość i nie oceniał naszego wkładu w realizację zadań przedsiębiorstwa na podstawie opracowanego przez firmę zewnętrzną planu naprawczego.

Z poważaniem:
Kobiety jeszcze zatrudnione w Kompanii Węglowej S.A.

Do wiadomości:
1. Sztab Protestacyjno-Strajkowy w Kompanii Węglowej S.A.
2. Rada Nadzorcza  Kompanii Węglowej S.A.
3. Minister Gospodarki
4. Wojewoda Śląski
5. Marszałek Województwa Śląskiego
6. Kongres Kobiet
7. Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"
8. Liga Kobiet Polskich
9. Gazeta Wyborcza
10. Trybuna Górnicza

 

Paczka Noworoczna

Paczka Noworoczna

 

 

Świadczenie statutowe związku - paczka noworoczna dla członka związku do odbioru począwszy od dnia 13 stycznia 2014 r. w biurze związku

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu