Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

U nas zawsze zostaniesz wysłuchany i uzyskasz pomoc!

U nas zawsze zostaniesz wysłuchany i uzyskasz pomoc!

Jeżeli jesteś nowo przyjętym pracownikiem, jeżeli jesteś młodą osobą dozoru, jeżeli masz problemy z adaptacją w nowym miejscu pracy, jeżeli potrzebujesz pomocy lub wsparcia, jeżeli chcesz się poradzić u bardziej doświadczonych kolegów, nie czekaj aż sprawy zajdą za daleko! Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego, to organizacja przyjazna Tobie! U nas zawsze zostaniesz wysłuchany i uzyskasz pomoc!

Tel. kontaktowy: 4351 biuro / Przewodniczący MZZ "KADRA" 605 123 790

 

Złożyli akces do OPZZ

Złożyli akces do OPZZ

24 maja w Katowicach Prezydium Zarządu FZZ Kadra XXI: przewodniczący Mirosław Dynak, wiceprzewodniczący Władysław Hałatek, sekretarz Mirosław Pukas i skarbnik Ryszard Inglot złożyli przewodniczącemu Rady OPZZ Województwa Śląskiego Henrykowi Moskwie akces przystąpienia do struktur OPZZ. Złożenie dokumentów zakończyło kilkumiesięczny okres przygotowań konsolidacyjnych. Mirosław Dynak, przewodniczący FZZ Kadra XXI – Złożenie dokumentów akcesyjnych zakończyło wstępny etap budowy naszej organizacji. Dużo nas łączy, a tym samym mamy wiele wspólnych tematów do rozwiązania z OPZZ, a przewodniczący Henryk Moskwa sprzyja naszemu ruchowi i wykazuje wiele zrozumienia dla naszych wysiłków w budowie nowych struktur. Władysław Hałatek, wiceprzewodniczący FZZ Kadra XXI - Przystąpienie Kadry XXI do struktur OPZZ w obecnych warunkach stanowiło dla nas optymalne rozwiązanie. Na oficjalne dokumenty poczekamy do połowy czerwca, ale już obecnie przystępujemy do organizacji biura i rozbudowy struktur zgodnie z przyjętym i zarejestrowanym sądownie Statutem. Wstępnie ustalono, że biuro FZZ Kadra XXI mieścić się będzie w budynku na Placu Grunwaldzkim w Katowicach. Zainteresowanych działalnością FZZ Kadra XXI prosimy o kontakt z przewodniczącym Mirosławem Dynakiem oraz wiceprzewodniczącym Władysławem Hałatkiem. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego Henryk Moskwa – Wstąpienie Kadry XXI w nasze struktury przyjmuję z dużym zadowoleniem. Tu na szczeblu wojewódzkim winny ustalać i koordynować swoje działania organizacje związkowe różnych branż, bo tylko w ten sposób możemy zwiększyć siłę swoich oddziaływań w obronie praw pracowniczych. Struktury wojewódzkie OPZZ posiadają swoją osobowość prawną i w sferze organizacyjnej są niezależne od struktur ogólnopolskich, ale nie są po to, by ingerować w wewnętrzne sprawy swoich organizacji. Zrzeszone u nas organizacje związkowe posiadają swoją osobowość prawną, mają swoje struktury organizacyjne, a co za tym idzie są niezależne i samorządne. Naszym zadaniem jest wspieranie działalności tych organizacji w ich walce o prawa pracownicze na arenie regionalnej, wojewódzkiej czy ogólnokrajowej. Jeżeli zajdzie potrzeba to na takie wsparcie i pomoc, również w budowie swoich struktur i działalności, może liczyć również i Kadra XXI.

 

Obyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Informacyjne Delegatów Związku

Obyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Informacyjne Delegatów Związku

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2012 r. Nr 3/2012 W dniu 23.03.2012 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Informacyjne Delegatów Związku. Podczas zebrania odczytane zostały sprawozdania z działalności związku za miniony rok, udzielono absolutorium zarządowi za omawiany okres, dokonano wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej oraz potwierdzono przystąpienie Związku do Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI i OPZZ. Oto obszerne fragmenty sprawozdania przewodniczącego związku z działalności zarządu za rok 2011. Omawiany okres w działalności związku w mojej ocenie należy do jednego z najtrudniejszych w całej historii naszej organizacji. Sytuacja ta wynika niewątpliwie z odważnej decyzji, jaką podjęliśmy na początku minionego roku w oparciu o kilkuletnią, dyskusję wewnątrz organizacji. Decyzja nasza, z której jestem osobiście dumny, wystąpienia ze struktur Porozumienia Związków Zawodowych "KADRA" musiała pociągnąć za sobą wrogie działania ze strony kierownictwa tej organizacji i nie było to dla nas większym zaskoczeniem. Działania takie prowadzili w latach minionych, więc zakładaliśmy, że będą robić to nadal. Muszę jednak przyznać, że szereg czynników, których nie mogliśmy przewidzieć do końca w działaniach tych dopomogło. Ostatecznie mogę powiedzieć, że organizacja nasza oparła się tym wrogim działaniom, okrzepła i potrafiła nie tylko odbudować swoją pozycję, ale w widu miejscach i sytuacjach jesteśmy postrzegani jako lider zmian oraz organizacja, silna w swoich merytorycznych fundamentach. Podjęliśmy również działania w celu budowy nowej struktury organizacyjnej, która będzie reprezentowała interesy członków związku na szczeblu penadzakładowym. Zanim przejdę do bardziej szczegółowego omawiania wydarzeń minionego roku pragnę wszystkim członkom zarządu i komisji rewizyjnej oraz wszystkim delegatkom i delegatem bardzo serdecznie podziękować, że nie zwątpiliście w szczerość naszych intencji i uczciwość działań. Jestem przekonany, że nasze działania sprawią, że nawet ci, którzy w minionym roku dali ponieść się demagogicznym hasłom powrócą w nasze szeregi. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Przechodząc do szczegółowego omówienia działalności zarządu związku w omawianym okresie przypomnę, że początek roku 2011 to dla naszej organizacji był czasem posumowania minionej kadencji oraz czasem wyborów nowych władz. Walne Zebranie Delegatów podsumowujące minioną kadencję odbyło się 18 lutego i to właśnie na tym zebraniu przegłosowano wystąpienie ze struktur PZZ "KADRA" oraz uchwalono preliminarz wyborczy. Miesiąc styczeń rozpoczął się bardzo smutno, pochowaliśmy naszego kolegę Michała Opiołkę, który zmarł nagle po krótkiej chorobie. Przypomnę również, że w miesiącu styczniu zorganizowaliśmy dwa kuligi do Istebnej oraz wydaliśmy 620 paczek dla członków związku. Miesiąc lury to już tradycyjny wyjazd na narty do Zawoi dla blisko 60 osób oraz tradycyjny "Bal pod muchą" w restauracji Ad­ria w Rudzic Śląskiej, w którym uczestniczyło blisko 100 osób. Miesiąc marzec był miesiącem wyborczym powołana komisja wyborcza przeprowadziła wybory we wszystkich strukturach związku wyłaniając nowe organy naszej organizacji. W miesiącu marcu udało się nam już po raz kolejny zorganizować wyjazd członkiń związku oraz żon członków związku do SPA w Ustroniu z okazji Dnia Kobiet oraz dofinansować udział naszych członkiń w Babskim Combrze. W miesiącu tym uczestniczyliśmy również w pogrzebie drugiego naszego kolegi Wojciecha Dziubka, który zginął tragicznie w ścianie N-307. W miesiącu kwietniu dotarła do nas informacja o zawiązaniu na zlecenie PZZ "KADRA" drugiej organizacji "kadry" pod ich szyldem. Odmówiono mi jako przewodniczącemu MZZ "KADRA" udziału w spotkaniu, w którym brali udział nasi członkowie, oraz rozpoczęto rozpowiadać o szybkim wykończeniu naszej organizacji. Do działań łych wykorzystano osobę, która została przyjęta na naszą kopalnię, z KWK "Halemba". Z przykrością odbieram fakt, że do działań tych dołączyło kilu panów z kopalni "Bielszowice". Ich motywacji, choć jest mi znana, nie będę komentował. W miesiącu kwietniu podjęliśmy jako zarząd decyzję o przystąpieniu do tworzenia struktury ponadzakładowej o nazwie "Fede­racja Związków Zawodowych KADRA XXI". Zorganizowaliśmy również wyjazd koła emerytów do teatru w Krakowie. Miesiąc maj to tradycyjnie miesiąc majówek i wycieczek. W miesiącu tym zorganizowaliśmy dwie wycieczki do Wiednia oraz wycieczkę koła emerytów do Zielonej, Zorganizowaliśmy również wyjście do kina dla naszych członków związku na film Piraci z Karaibów. Początek czerwca to tradycyjnie festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez MKS "Zaborze", w którym nasza organizacja czynnie uczestniczyła i wsparła go finansowo. W miesiącu czerwcu zorganizowaliśmy również najbardziej prestiżową wyciecz­kę do Londynu oraz podjęliśmy jako zarząd uchwalę o utworzeniu 3-stopniowego odznaczenia związkowego. W miesiącu czerwca odnotowaliśmy działania nowopowstałej organizacji polegające na wyciąganiu naszych członków. Z informacji, jakie do nas docierały liczne niestety wypisy wynikały z kilku przyczyn. Duże znaczenie miał fakt oddziaływania po linii służbowej polegający na nieustannym molestowaniu poszczególnych osób o przepisywanie się i w razie odmowy zastra­szanie różnymi konsekwencjami. Muszę nadmienić, że w okresie tym pomimo licznych wypisów udało się pozyskać wielu no­wych członków rekompensując w len sposób ubytki kadrowe. Niewątpliwie omawiane zjawisko rozpatrywać należy też w kon­tekście pewnej euforii związanej z tworzeniem czegoś nowego niezależnie od tego, co to jest i co ze sobą niesie. Jestem przeko­nany, że z czasem nadejdzie refleksja i zwykła ocena wynikająca z efektów działań. W miesiącu tym zorganizowaliśmy rów­nież wyjście do kina dla naszych członków na film "Harry Potter". W miesiącu sierpniu byliśmy jako organizacja inicjatorem i głównym organizatorem festynu dla pracowników kopalni i ich rodzin. Wystąpiliśmy również do dyrekcji kopalni o uhonorowanie osób gaszących pożar w ścianie N-307 oraz naszym człon­kom biorącym w tym udział zafundowaliśmy pobyt sobotnio-niedzielny w ośrodkach wypoczynkowych. W miesiącu wrześniu prowadziliśmy intensywne prace w celu zarejestrowania w sądzie "Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI", której jesteśmy współzałożycielem wraz z KADRĄ z KWK "Budryk". Udało się to w dniu 7 października. W miesiącu wrześniu zorganizowaliśmy również wycieczkę do Wilna i turniej kręgłarski. W miesiącu wrześniu dotarły do nas pierwsze informacje o mającej dokonać się zmianie struktury organizacyjnej w Fundacji "Unia Bracka" złożyliśmy w tej sprawie zapytanie do zarządu Fundacji otrzymując odpowiedź, że w przypadku zmian zostanie­my niezwłocznie poinformowani. Miesiąc październik był w naszych założeniach miesiącem, w którym przeprowadziliśmy szkolenie dla nowo wybranych człon­ków zarządów wszystkich komisji. Szkolenie odbyło się w połowie miesiąca i zyskało uznanie uczestników. Niestety w szkole­niu tym nie wzięli udziału członkowie zarządu Komisji Zakładowej z Konsorcjum Ochrony Kopalń tłumacząc się brakiem czasu i innymi zajęciami. W miesiącu tym, z rożnych powodów, swoje rezygnacje z pracy w związku złożyło dwóch członków zarzą­du Panowie Joachim Nowak oraz Dariusz Starczewski. Zarząd przyjął złożone rezygnacje i uzupełnił swój skład zgodnie z statutem o osoby, które zajęły kolejne miejsca w wyborach. Jest mi niezmiernie miło poinformować szanownych delegatów, że członkami zarządu zostali Andrzej Jaskulla oraz Beata Piecz­ka. W miesiącu październiku otrzymaliśmy informację od członków Konsorcjum Ochrony Kopalń, że przewodnicząca Komisji Zakładowej Wioletta Janoszka prowadzi wśród członków związku akcję wypisywania nowych deklaracji związkowych mówiąc im, że "to tylko taka formalność i że nic się nie zmienia". Okazało się, że Wioletta Janoszka prowadziła za naszymi plecami po­tajemne rozmowy z kierownictwem PZZ "KADRA", że już od czerwca wykorzystując udzielone przez naszą organizację oddele­gowanie jeździła potajemnie do Katowic po instrukcje w jaki sposób ma postępować. Okazało się, że gdy uczestniczyła w zebra­niach zarządu zakładała nową organizację w Konsorcjum Ochrony Kopalń i wynosiła wszystkie uzyskiwane informacje. Wcią­gnęła w swoje działanie cały zarząd Komisji Zakładowej i w momencie gdy podjęliśmy o tym informację była już po rejestracji sądowej swojej nowej organizacji. Na zadane pytanie w tej sprawie przyznała się do wszystkiego i stwierdziła, że nie będzie dalej z nami współpracować. Odmówiły i wszystkie pozostałe osoby zarządu Komisji. W zaistniałej sytuacji zarządowi związku zgodnie ze statutem nie pozostała inna droga jak wykluczenie wszystkich osób z grona związku i przeprowadzenie ponownych wyborów spośród członków związku, którzy pozostali w naszych szeregach. Podjęliśmy w tej sprawie działania informacyjne wśród członków związku i pracowników Konsorcjum Ochrony Kopalń. Pragnę dodać, że zawsze zachowywaliśmy się wobec Wioletty Janoszki i całej komisji w sposób lojalny udzielając wsparcia we wszystkich trud­nych sytuacjach i konfliktach a jako przewodniczący zawsze byłem do dyspozycji. Jeszcze na tydzień przed opisaną sytuacją Pani Janoszka prosiła o wsparcie w relacjach z Prezesem Konsorcjum i napisanie pisma do Kompanii ze skargą na jego działa­nie i pomoc tę otrzymała. Po wykluczeniu wspomnianych osób do końca roku członków z Konsorcjum Ochrony Kopalń bezpo­średnio reprezentowałem jako przewodniczący związku. Pragnę w tym miejscu nadmienić, że udało się już w komisji przepro­wadzić wybory uzupełniające i bardzo serdecznie witam nową przewodniczącą Helenę Żuk oraz wszystkich przybyłych delega­tów. W miesiącu październiku zorganizowaliśmy również dwa wyjścia do kina dla naszych członków na filmy: "Bitwa Warszaw­ska" i "Baby są jakieś inne". Listopad to jak zwykłe czas przygotowań do obchodów Barbórkowych i imprez z tym związanych. W roku minionym obchody Barbórkowe w kopalni "Bielszowice" miały bardzo uroczysty charakter gdyż nowy arcybiskup katowicki pochodzący z Bielszowic zapowiedział udział w mszy Barbórkowej, która miała być transmitowana przez telewizję. Na mszę i obiad Barbórkowy przyjechał cały zarząd Kompanii Węgłowej. Jako związek czynnie uczestniczyliśmy we wszystkich ceremoniach wystawiając poczet sztandarowy oraz delegacje mundurowe. W miesiącu listopadzie zorganizowaliśmy również tradycyjną Karczmę Górni­czą, w której uczestniczyło blisko 100 osób. Miesiąc grudzień przywitał nas pismem z Fundacji "Unia Bracka", które informowało związki zawodowe o podjętych przez zarząd i Radę Fundatorów działaniach restrukturyzacyjnych i proponowanych zasadach wynagradzania dla pracowników. Propo­zycje były nie do przyjęcia. Jako związek podjęliśmy inicjatywę współpracy z wszystkimi związkami działającymi w Fundacji "Unia Bracka" i wspólnego przeciwstawienia się tym działaniom. Sytuację całą opisałem w wydawanym przez związek biulety­nie a oddźwięk na artykuł przeszedł wszelkie oczekiwania. Do tego stopnia, że panowie Trzcionka i Herwy straszyli mnie są­dem. Dla informacji dodam, że PZZ "KADRA" jest fundatorem a jego przedstawiciel podpisał te wszystkie projekty pozbawia­nia pracowników wynagrodzenia oraz zmiany statutu umożliwiające uwłaszczenie się członków zarządu na majątku Fundacji. Jak się niebawem okazało działanie nasze otworzyło prawdziwą puszkę Pandory i afery wyskakują jedna po drugiej. Dodam tyl­ko, że chodzi o setki tysięcy zmalwersowanych złotych. Niebawem też dokonano zmiany niemal całego zarządu. Należy również dodać, że panowie z PZZ "KADRA" i w fundacji podjęli działania w celu eliminacji naszej organizacji powołu­jąc w biurze zarządu kolejną organizację kadry pod swoim szyldem. Tym razem jednak działanie te nie spotkały się z zaintereso­waniem a wręcz odwrotnie w wyniku naszych działań pozyskujemy kolejnych członków. W miesiącu grudniu odbyła się największa impreza organizowana przez związek czyli tradycyjna Biesiada Piwna. Wzięło w niej udział ponad 450 osób w tym zaszczyciły nas swoją obecnością Panie Prezydent miast Zabrze i Ruda Śląska. Zorganizowaliśmy również tradycyjne spotkania opłatkowe z członkami w Komisjach Zakładowych i Kole Emerytów oraz uroczyste spotkanie w celu wręczenia odznaczeń związkowych. Rozprowadziliśmy również wśród członków 130 kalendarzy biurowych oraz 100 bryków sztygarskich z notesami. Obok wyżej wymiennych działań i prac prowadziliśmy jak co roku naszą działalność realizując szereg świadczeń statutowych; urodzenie dziecka 12, zgon członka rodziny 33, zgon członka związku 2, zielone szkoły 9, odprawa emerytalna 16, paczki dla chorych 89, paczki noworoczne dla członków 620, prezent na dzień kobiet 230, upominek dła 50-ciolatków 33. Ponadto udzieliliśmy 9 zapomóg bezzwrotnych dla naszych członków w kwocie 4500 zł. Udzieliliśmy również 6 zapomóg dla klubów szkół i przedszkoli w kwocie 1100 zł. Prowadziliśmy w osobie Jolanty Dąbrowskiej wzorem lat ubiegłych ubezpieczenie OC dla ponad 150 osób dozoru. Dzięki za­angażowaniu Grzegorza Wawrzynka i Rafała Waliszewskiego udało się nam reaktywować biuletyn związkowy "Nasza Kadra" oraz zaktualizować naszą stronę internetową. Dzięki tym mediom na bieżąco komentowaliśmy najważniejsze wydarzenia i wy­rażaliśmy naszą opinię. Utrzymujemy trzy biura związkowe, opłacając na bieżąco czynsz, w kopalni w Konsorcjum Ochrony Kopalń i w Zabrzu na ul Dworcowej dla ZBM-TBS i JOFGN. W minionym roku pokryliśmy jako związek koszty obsługi prawnej dla naszych członków w kwocie 5400 zł pomagając im w procesach karnych i związanych z prawem pracy. Ponadto w ciągu niemal całego roku uczestniczyliśmy w pracy komisji socjalnych, komisji płacowych, komisji ds. BHP, czasu pracy oraz bieżących spotkaniach ze stroną pracodawcy. Przypomnę również, że w ramach negocjacji placowych występowaliśmy z pismami do Kompanii Węglowej o krzywdzące potraktowanie pracowników KWK "Bielszowice" polegające na przyznaniu niższego współczynnika wzrostu płac oraz pominięciu przy wypłacie za realizację planu PTE. Uzyskaliśmy poparcie wszystkich organizacji związkowych działających w kopalni, jednak blokada ze strony central związkowych na szczeblu kompanii zniweczyła nasze działania. Bardzo mocno forsowaliśmy stanowisko zróżnicowania wysokości jednorazówek w zależności od zajmowanego stanowiska w samej kopalni i ostatecznie doprowadziliśmy do korzystnych wzrostów współczynników premiowania dla dużej grupy osób dozoru. Prowadziliśmy również negocjacje placowe w GZLA Ruda Śląska lecz nie udało się nam wynegocjować pozytywnych rozwiązań ze względu na brak konstruktywnych zachowań po stronie pracodawcy. Prowadziliśmy również negocjacje płacowe w JOFGN doprowadzając do sporu zbiorowego i uzyskując obietnicę rozmów w tej sprawie z Panią Prezydent miasta Zabrze. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że była to gra na czas i nasze działania zostały przeniesione na rok 2012. Podobne negocjacje prowadzone były zarówno w Konsorcjum Ochrony Kopalń jak i w ZBM-TBS gdzie udało się wynegocjować stosowne podwyżki. Jako związek występowaliśmy również do dyrekcji KWK "Bielszowice" o wypłatę dla przetrzymywanych osób dozoru stosow­nych nadgodzin. Pomimo znacznego oporu, dzięki naszej determinacji jesteśmy blisko rozwiązania tego problemu. Jako związek występowaliśmy również w indywidualnych sprawach dotyczących wypowiedzenia warunków pracy i płacy lub wypowiedzenia umowy o pracę naszym członkom. Były to przypadki w KWK "Bielszowice" w JOFGN oraz w KOK. Pragnę poinformować delegatów, że co do KWK "Bielszowice" i JOFGN działania nasze zakończyły się powodzeniem. W przypadku KOK mieliśmy najliczniejsze wypowiedzenia i najcięższe gatunkowo zarzuty stawiane naszym członkom. Działania w tej spra­wie podjąłem osobiście na prośbę Pani Janoszki. Skierowane przez nasz związek pisma i opinie przyczyniły się do wstrzymania wypowiedzeń w większości przypadków. Kilka osób zdecydowało się natomiast rozwiązać umowy o pracę. Pragnę jeszcze nadmienić, że w omawianym okresie jako przewodniczący związku zdecydowałem się na częściowy powrót do pracy zawodo­wej i pracowałem w miesiącach maju, czerwcu i lipcu. Bardzo ważną sprawą, która zaistniała w omawianym kresie było odblo­kowanie przyjęć do pracy w kopalni. Jest to wynik naszych intensywnych działań z lat poprzednich. Bardzo wiele osób wsparli­śmy w tej sprawie i dzisiaj są pracownikami kopalni. Pragnę oświadczyć, że organizacja nasza w omawianym okresie zrealizo­wała wszystkie zobowiązania finansowe na bieżąco i nie posiada długów. Kończąc sprawozdanie pragnę podziękować wszyst­kim członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Delegatom oraz za Waszym pośrednictwem wszystkim członkom związku za pracę i zaangażowanie oraz, że w tak trudnym okresie zdecydowaliście się pozostać właśnie w tej organizacji i obdarzacie mnie i cały zarząd zaufaniem. Nie ulega wątpliwości, że jak każdemu zdarza się nam popełniać błędy czy uchybienia ale mogę z peł­ną odpowiedzialnością stwierdzić, że nigdy nie zdradziliśmy interesów naszych członków i zawsze stawaliśmy w ich obronie nawet na przekór wszystkim innym. Mam pełną świadomość, że stałe podlegamy ocenie i krytyce i w pełni to akceptuję. Racje nasze i opinie zawsze wyrażamy otwarcie i jawnie, nie prowadząc z żadnym z pracodawców zakulisowych gier. Będąc świa­dom różnych słabości i wad jakie są udziałem nas wszystkich pragnę wyrazić nadzieję, że uczynków dobrych i służących do­bru wspólnemu było zdecydowanie więcej i że szanowne delegatki i delegaci udzielą zarządowi absolutorium za omawiany okres. Na zakończenie pragnę jeszcze raz wszystkim podziękować i prosić o dalszy wysiłek w celu rozwoju naszej organizacji i kształtowaniu jej pozytywnego wizerunku. Dziękuję.

Mirosław Pukas

 

CDO24 TWOJA OCHRONA PRAWNA - Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i powierz nam ochronę prawną!

CDO24 TWOJA OCHRONA PRAWNA - Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i powierz nam ochronę prawną!

Dlaczego warto posiadać ochronę prawną CD024? Nie masz swojego prawnika? Masz dość sytuacji, w których nie jesteś pewien czy należy Ci się odszkodowanie? Nie chcesz płacić za każdą poradę prawną po kilkaset złotych? Pakiet Ochrony prawnej, który stworzyliśmy dla naszych Klientów to prywatna ochrona prawna, będąca doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy oczekują odpowiedniego standardu obsługi bez wygórowanych kosztów. Wraz z kartą CD024 uzyskasz dla siebie więcej niż się spodziewasz. W każdej sytuacji, w której nie jesteś pewien czy należy Ci się odszkodowanie lub dostałeś krzywdzącą odmowę wypłaty należnych roszczeń - możesz liczyć na nasze wsparcie. Nasz zespół prawny przeanalizuje, doradzi w trakcie gromadzenia dokumentacji oraz poprowadzi Twoje sprawy w ramach wybranego pakietu CD024. Korzystasz tyle razy ile potrzebujesz - w ramach wszystkich wariantów masz nieograniczoną możliwość zgłaszania spraw do weryfikacji poprzez naszą infolinię, nieograniczoną ilość pism wymaganych do skutecznego załatwienia Twojej sprawy. Co zyskujesz z kartą CD024? Szybki dostęp do prawników. Wygodny dostęp do działu prawnego za pośrednictwem infolinii. Od momentu zgłoszenia sprawy przez stronę/infolinię/pocztę głosową nasz prawnik skontaktuje się w najszybszy możliwy sposób. Po przekazaniu dokumentacji Twoje pierwsze pismo zostanie przygotowane maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych. Niska cena i elastyczność W zależności od Twoich potrzeb do wyboru masz pakiet Standard, Premium lub Rodzinny. Stała cena pakietu rodzinnego dla max. 6 członków rodziny objętych ochroną. Niska opłata roczna i stały niski procent tylko od pozytywnie załatwionych spraw. Wygoda Nie musisz pamiętać o płatności za ochronę prawną - opłata jest pobierana za cały rok w momencie zawierania umowy lub w ratach (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, w zależności od preferencji klienta. Z ochrony możesz zrezygnować dowolnym momencie - nie podpisujesz żadnej długoterminowej umowy. Analiza i prowadzenie spraw bez narażania na dodatkowe koszty. Niska prowizja, tylko po skutecznym załatwieniu sprawy i uzyskaniu odszkodowania. Czego dotyczą poszczególne warianty ochrony prawnejWypadki komunikacyjne obejmują ochronę prawnych interesów klienta związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci w następstwie wypadku wyrządzonego KLIENTOWI przez innego kierowcę pojazdu. Pakiet ten obejmuje również udzielanie informacji prawnej w zakresie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela zaistniałej w związku z uszkodzeniem pojazdu oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej przez pasażerów szkody na osobie lub mieniu, wyrządzonej czynem niedozwolonym. Przykłady: stłuczki i wypadki komunikacyjne, wypadki pieszych, w sytuacji potrącenia pieszego przez pojazd mechaniczny, wypadki podczas jazdy na rowerze, gdy zostałeś potrącony na pasach lub jadąc rowerem, gdy po kolizji lub wypadku jesteś obolały, masz zadrapania, złamania, a nawet byłeś w stresie, gdy wypłata odszkodowania za pojazd jest zaniżona. • Błędy w sztuce lekarskiej (błędy medyczne) obejmuje ochronę prawną prawnych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń w przypadku błędnej diagnozy, zaniechaniu wykonania czy wadliwym przeprowadzeniu badań czy zabiegów, inne negatywne działania i zaniechania popełnione przez lekarzy oraz szeroko rozumiany personel medyczny (pielęgniarki, rehabilitantów, laborantów itp.). Przykłady: gdy zabieg lub leczenie zostały podjęte bez wyraźnej zgody pacjenta bądź wówczas, gdy przed udzieleniem tej zgody pacjent nie został poinformowany o ryzyku zabiegu, jego możliwych skutkach i alternatywnych metodach leczenia, leczenie było wykonane bez należytej staranności, gdy źle wykonano zabieg czy operację, nie postawiono prawidłowej diagnozy, pozostawiono instrument chirurgiczny w ciele operowanego, usunięto zdrowy organ, przepisano nieprawidłowe leki, źle przyjęto poród, odmówiono dokonania cesarskiego cięcia skutkującego rozstrojem zdrowia matki lub dziecka, zakażono pacjenta (np. wirusami żółtaczki typu B i C, gronkowcami czy HIV). • Wypadki w pracy obejmują ochronę prawnych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci w następstwie wypadku przy pracy doznanego przez KLIENTA. Obejmuje również doradztwo prawne w zakresie poprowadzenia postępowania zmierzającego do wyegzekwowania stosownego odszkodowania od pracodawcy ewentualnie od ZUS. • Wypadki i szkody na skutek zaniedbania osób trzecich obejmują ochronę prawnych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z doznania uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci w następstwie wypadku wyrządzonego KLIENTOWI na skutek zaniedbania osób trzecich. Przykłady: gdy doznałeś złamania, zadrapań na skutek wystających elementów np. w chodniku, gdy poślizgniesz się na nieodśnieżonym chodniku, gdy Twój samochód uszkodzi spadający sopel z dachu. • Szkody i wypadki w rolnictwie obejmują ochronę prawnych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń z ubezpieczenia OC rolników, w szczególności, gdy KLIENT lub jakakolwiek osoba trzecia doznała szkody w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, a następstwem tej szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Wszelkie szkody wyrządzone bezpośrednio wskutek prac polowych (żniwa, opryski chemiczne, ruch maszyn, itp.)/ jak również szkody związane z ruchem na drogach publicznych - ruchem pojazdów zaprzęgowych. Zawarta umowa Ochrony Prawnej obejmuje KLIENTA, a w przypadku Pakietu Rodzina również osoby pozostające z KLIENTEM we wspólnym gospodarstwie domowym. Obejmuje również doradztwo prawne w zakresie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela oraz przez KRUS zaistniałej w związku z wypadkiem w rolnictwie. • Wypadki i szkody na skutek powodzi obejmuje ochronę prawnych interesów prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń z ubezpieczenia posiadanego przez KLIENTA, w szczególności gdy następstwem tej szkody jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. ZAKRES OCHRONY PRAWNEJ W OFERCIE PAKIETOWEJ. PAKIET STANDARD Przedmiot Umowy w przypadku wyboru przez KLIENTA Pakietu Standard obejmuje jeden wybrany przez KLIENTA wariant ochrony prawnej, do wyboru: wypadki komunikacyjne wypadki w pracy błędy w sztuce lekarskiej PAKIET PREMIUM Przedmiot umowy w przypadku wyboru przez KLIENTA Pakietu Premium obejmuje wszystkie formy ochrony prawnej: wypadki komunikacyjne, wypadki w rolnictwie, błędy w sztuce lekarskiej (błędy medyczne), wypadki w pracy, wypadki na skutek zaniedbania osób trzecich, wypadki na skutek powodzi. PAKIET RODZINNY Przedmiot Umowy w przypadku wyboru przez KLIENTA Pakietu Rodzinnego obejmuje wszystkie formy ochrony prawnej: wypadki komunikacyjne, wypadki w rolnictwie, błędy w sztuce lekarskiej (błędy medyczne), wypadki w pracy, wypadki na skutek zaniedbania osób trzecich, wypadki na skutek powodzi. Ochroną objęci są wskazani przez KLIENTA członkowie z jego najbliższej rodzinny (małżonek, rodzice, dzieci) maks. 5 osób.

Szczegóły w biurze związku oraz na stronie: www.cdo24.pl

 

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

 

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei. Wykorzystajmy ten szczególny okres tak, aby nadzieja wpisana w święta stała się źródłem siły i radości oraz pozytywnych zmian w nas samych i otaczającej nas rzeczywistości. Wesołych świąt w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości, w gronie rodziny i przyjaciół. Życzy Zarząd MZZ "KADRA"

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu